ภาษาไทย English
 Domain Deletion and Renewal Policy
นโยบายการลบโดเมน และต่ออายุโดเมน

โดเมนได้รับการจดทะเบียนและมีอายุจำกัดตามระยะเวลาที่จดทะเบียน โดเมนจำเป็นต้องได้รับการต่ออายุก่อน วันหมดอายุของโดเมนนั้น ดอทอะไรจะติดต่อไปยังลูกค้าที่เป็นผู้ถือครองชื่อโดเมน และ/หรือผู้แทนจำหน่ายที่เป็นผู้ดูแลชื่อโดเมนของลูกค้า เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวันหมดอายุของโดเมน ถ้าลูกค้าไม่ทำการต่ออายุโดเมนก่อนวันหมดอายุ โดเมนนั้นจะถูกลบในเวลาใดเวลาหนึ่งหลังหมดอายุ เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการลบโดเมนที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการลบ ดอทอะไรได้จัดระยะเวลา “ช่วงดอทอะไรใจดี” (“ช่วงดอทอะไรใจดี” หรือ Grace Period จะเริ่มต้นจากวันหมดอายุของโดเมน และมีระยะเวลา 30 วัน) เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถต่ออายุโดเมนนั้นได้ อย่างไรก็ตาม “ช่วงดอทอะไรใจดี” นี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการให้บริการและไม่สามารถประกันได้ ทั้งนี้ดอทอะไรสามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ดังนั้นลูกค้าที่ตัดสินใจจะต่ออายุโดเมน ควรทำการต่ออายุก่อนที่โดเมนจะหมดอายุเพื่อหลีกเลี่ยงการที่โดเมนจะถูกลบโดยที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการจะลบ ทั้งนีดอทอะไรจะทำการหยุดให้บริการ DNS ของโดเมนหลังโดเมนหมดอายุ 15 วัน ซึ่งโดเมนของลูกค้าจะไม่สามารถใช้งานได้ในระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าโดเมนจะได้รับการต่ออายุ
***Grace Period แปลเป็น ช่วงดอทอะไรใจดี

ถ้าโดเมนที่หมดอายุ ไม่ได้รับการต่ออายุในระยะเวลาดังที่กำหนดด้านบน ไม่ว่าจะเนื่องมาจากเหตุขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยใดๆก็ตาม ดอทอะไรจะทำการลบชื่อโดเมนนั้น ทั้งนี้ทางผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมน หรือ Registry อาจจะให้โอกาส Registrar หรือ ผู้รับจดทะเบียนโดเมน ในการ “กู้” โดเมนที่ถูกลบนั้นกลับคืนมาให้กับลูกค้าได้ และดอทอะไรอาจเปิดให้ลูกค้าสามารถกู้โดเมนนั้นคืนมา (ทั้งนี้มิใช่ข้อผูกมัดที่ดอทอะไรจะต้องให้บริการกู้โดเมนดังกล่าว) ”ช่วงดอทอะไรใจดีให้กู้คืนโดเมน” หรือ Redemption Grace Period (RGP) นี้ ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการให้บริการและไม่สามารถประกันได้ ลูกค้าจึงควรทำการต่ออายุโดเมนก่อนวันหมดอายุของโดเมนเพื่อหลีกเลี่ยงการที่โดเมนจะถูกลบออกจากระบบ ปัจจุบัน Registry หรือผู้ดูแลฐานข้อมูล ได้กำหนดระยะเวลา “ช่วงดอทอะไรใจดีให้กู้คืนโดเมน” หรือ RGP เป็นเวลา 30 วัน นับจากวันที่โดเมนถูกลบ ถ้าหากดอทอะไรพิจารณาให้บริการกู้คืนโดเมนให้กับลูกค้าในช่วงดอทอะไรใจดีให้กู้คืนโดเมน ดอทอะไรจะคิดค่าบริการจำนวน 3,210 บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) สำหรับการกู้โดเมน บวกกับค่าบริการต่ออายุโดเมนหนึ่งปีตามราคาต่ออายุโดเมนในวันที่ทำการกู้คืนโดเมน หากพ้นช่วงดอทอะไรใจดีให้กู้คืนโดเมน และโดเมนไม่ได้ถูกกู้คืน โดเมนจะเข้าสู่สถานะ “รอการลบ” หรือ Pending Delete เป็นเวลา 5 วันนับจากวันสิ้นสุดของช่วงดอทอะไรใจดีให้กู้คืนโดเมน และหลังจากนั้นโดเมนจะถูกลบ และเปิดให้จดทะเบียนใหม่ได้ต่อไป
Redemption Grace Period (RGP) แปลว่า ช่วงดอทอะไรใจดีให้กู้คืน

ในกรณีที่โดเมนนั้นอยู่ในขั้นตอนระงับกรณีพิพาทตามนโยบายระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับโดเมน [Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)] และโดเมนหมดอายุ หรือถูกลบในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ยื่นคำร้องเพื่อระงับข้อพิพาทมีสิทธิ์ที่จะต่ออายุหรือกู้คืนโดเมนตามเงื่อนไขเดิมของการใช้บริการก่อนหมดอายุ ถ้ากรณีพิพาทนี้มีอันสิ้นสุดลง หรือผู้ตัดสินมีคำตัดสินเข้าข้างผู้ยื่นคำร้อง โดเมนนั้นจะถูกลบภายใน 45 วัน

ลูกค้าสามารถขอต่ออายุโดเมนโดยการส่งอีเมลแจ้งที่ support@dotarai.co.th หรือ login เข้าสู่ระบบจดทะเบียนของดอทอะไรที่หน้า https://www.dotarai.com และเลือกเมนูต่ออายุโดเมน โดยดอทอะไรจะดำเนินการต่ออายุโดเมน เมื่อได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการก่อนช่วง RGP หากลูกค้าไม่มีข้อมูล login ขอให้ลูกค้าติดต่อผู้ให้บริการจดทะเบียนของลูกค้าเพื่อดำเนินการต่ออายุต่อไป

การต่ออายุโดเมนผ่านระบบจดทะเบียนของดอทอะไร มีค่าธรรมเนียมรายปีการต่ออายุโดเมนดังปรากฏที่ https://register.dotarai.com/index.php?page=pricelist

บริการ

โดเมน
พื้นที่เว็บไซต์
ตัวแทนซื้อขาย
Back Order
Google Apps
SSL Service
ตารางราคา
Whois

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ข้อดี
อินเทอร์เน็ตภิบาล
ข้อตกลงการใช้บริการ
ข่าวสารดอทอะไร

พาร์ทเนอร์

การสมัคร
รายชื่อ

วิธีชำระเงิน

ผ่านธนาคาร
บัตรเครดิต
แจ้งขอใบเสร็จ

ติดต่อเรา


Copyright @ 2022 DotArai.com, All Rights Reserved.
หมายเลขทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ : 0135548011218

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2105-4134 Ext. 9 ไลน์ @dotarai อีเมล:

2C2P Cash and Card Payment Processor