ข้อตกลงการใช้บริการกับดอทอะไร

1. สัญญาและเงื่อนไข: ข้อตกลงการจดทะเบียนฉบับนี้ (“ข้อตกลง”) ระบุสัญญาและเงื่อนไขในการใช้บริการการจดทะเบียนชื่อโดเมนและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (“บริการ”) ในข้อตกลงฉบับนี้ “คุณ”และ “ของคุณ” อ้างถึงคุณและผู้จดทะเบียนที่ถูกระบุชื่อในข้อมูลผู้ติดต่อ WHOIS สำหรับชื่อโดเมน “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” อ้างถึงบริษัท ดอท อะไร จำกัด

โดยการใช้บริการคุณเห็นด้วยกับสัญญาและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ รวมถึงนโยบาย UDRP (ระบุไว้ด้านล่าง) และ กฎนโยบาย หรือข้อตกลงที่ถูกประกาศออกมาใช้กับบริการแต่ละประเภท และ/หรือ ที่อาจถูกบังคับใช้โดย อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น ฟอร์ แอสไซน์ เนมส์ แอนด์ นัมเบอร์ส (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers: "ICANN") สำนักทะเบียนผู้ดูแลฐานข้อมูล (registry) และรัฐบาล

2. เวลา: ข้อตกลงฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงทั้งฉบับนี้และที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต คุณยินยอมที่จะดำเนินการย้ายการใช้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณไปยังผู้ให้บริการรับจดทะเบียนรายอื่น หรือให้เรายกเลิกการให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนกับคุณ ถ้าคุณจะใช้บริการต่อไปตามการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือตามการเปลี่ยนแปลงการบริการ การใช้บริการต่อของคุณแสดงให้เห็นว่าคุณยอมรับในการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะนำมาผูกมัดและมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วันหลังจากข้อตกลง ถูกปรับปรุง หรือการเปลี่ยนแปลงการบริการได้ถูกแจ้งบนเว็บไซต์ หรือ 15 วันหลังจากคุณได้อ่านข้อตกลงที่ได้รับการปรับปรุงแล้วหรือ 15 วันหลังจากการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล์ที่คุณได้ระบุไว้ในการจดทะเบียน ชื่อโดเมนของคุณ คุณยินยอมที่จะทบทวนข้อตกลงฉบับนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้คุณได้ติดตามการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

3. บัญชีสมาชิก: คุณต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ ทั้งนี้คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูล รหัสสมาชิก และ รหัสผ่านของคุณ อีกทั้งคุณยินยอมรับผิดชอบการใช้รหัสสมาชิกและรหัสผ่านของคุณในการเข้าใช้ระบบโดยตัวคุณเองหรือโดยบุคคลที่สามใดๆ

4. บริการ: เราคือผู้รับจดทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ICANN สำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้โดเมนชั้นบนสุด (Generic Top Level Domain Names: "gTLDs") (เช่น .com .net .org .info .biz .asia เป็นต้น) โดย ICANN จะเป็นผู้เฝ้าสังเกตการจดทะเบียนและแง่มุมอื่นๆ ของ gTLDs การจดทะเบียนชื่อโดเมนจะไม่มีผลจนกว่าเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน จะทำให้มันมีผล สำหรับรายชื่อสำนักทะเบียนและข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ของ gTLDs ถูกระบุไว้ที่ http://www.icann.org/tlds/ การจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้นตั้งอยู่บนระยะเวลาที่กำหนดซึ่งจะสิ้นสุดลงเมื่อถึงวันหมดอายุ สำหรับชื่อโดเมนที่ถูกสร้างขึ้นจากการจดทะเบียนใหม่จากชื่อที่ว่าง สัญญาจะเริ่มขึ้นในวันที่การจดทะเบียนชื่อโดเมนได้รับการยอมรับจากสำนักทะเบียน สำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ไม่ได้มาจากชื่อที่ว่างอยู่ สัญญาจะเริ่มขึ้นในวันที่การจดทะเบียนชื่อโดเมนของผู้จดทะเบียนคนก่อนหน้าได้รับการยอมรับจากสำนักทะเบียน คุณยอมรับว่าเราจะไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในทุกกรณีต่อข้อผิดพลาด การละเลย หรือการกระทำอื่นใดโดยเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนผู้ดูแลฐานข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวพันกันกับคำขอจดทะเบียน การขอต่ออายุ การขอเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า หรือการโยกย้ายการจดทะเบียนชื่อโดเมน (ขอบเขตความรับผิดชอบจะอธิบายไว้ด้านล่าง) อีกทั้งคุณยอมรับว่าการจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้นเป็นบริการ ซึ่งไม่ได้มีให้อย่างอิสระโดยปราศจากบริการที่ให้ตามที่เราอ้างถึงนี้หรือตามข้อตกลงการจดทะเบียนที่คล้ายคลึงกันกับผู้รับจดทะเบียนและคุณยอมรับว่าบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนไม่ได้ก่อให้เกิดทรัพย์สินใดๆ

5. บริการตามความต้องการและการหยุดการให้บริการ: เราอาจปฏิเสธการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณหรือเลือกที่จะหยุดให้บริการแก่คุณโดยเหตุผลใดๆ ภายใน 30 วันนับจากวันเริ่มต้นให้บริการหรือ วันต่ออายุบริการ นอกเหนือจากระยะเวลานี้ เราอาจหยุดหรือระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทุกเวลาจากเหตุผล (ที่ปราศจากข้อจำกัด) การจดทะเบียนชื่อโดเมนต้องห้าม การใช้บริการในทางที่ผิด การไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนด การกล่าวหาเกี่ยวกับความประพฤติที่ขัดต่อข้อกฎหมาย หรือถ้าการใช้บริการของคุณทำให้เราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันกับการฝ่าฝืนนโยบายที่เป็นที่ยอมรับของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) รวมถึงการส่งอีเมล์จำนวนมากที่ไม่เป็นที่ต้องการของบุคคลทั่วไป (spam) คุณยอมรับว่าถ้าเราหยุดหรือระงับการให้บริการชั่วคราวที่ให้แก่คุณภายใต้ข้อตกลงนี้ เราอาจเลือกให้เราหรือบุคคลที่สามเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการบริการเช่นเดียวกันกับที่คุณได้รับและการอ้างอิงในข้อตกลงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการหยุดหรือระงับการให้บริการชั่วคราวนับรวมถึงการเลือกผู้ได้รับประโยชน์นี้ด้วย ถ้าเรามีเหตุให้ต้องหยุดหรือระงับการให้บริการชั่วคราวชื่อโดเมนหนึ่งหรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เราให้กับบัญชีสมาชิกของคุณ เราอาจหยุดหรือระงับการให้บริการชั่วคราวกับทุกบริการที่เราให้กับบัญชีของคุณ รวมถึงบริการที่เราให้กับชื่อโดเมนอื่นๆในบัญชีด้วย ทั้งนี้จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นเมื่อเกิดการระงับการให้บริการชั่วคราวหรือการหยุดการให้บริการ เราอาจหยุดการให้บริการ ได้ทุกเวลาและทุกกรณี หลังจาก 30 วันที่เราได้ส่งคำเตือนการหยุดให้บริการไปยังข้อมูลผู้ติดต่อ WHOIS ที่ได้ระบุไว้ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ ทั้งนี้เราสามารถเลือกส่งคำเตือนทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ โดยมีผลเหมือนกันทั้งสองกรณี หลังจากได้รับคำเตือนคุณต้องย้ายชื่อโดเมนของคุณออกจากระบบของเรา หรือยอมรับความเสี่ยงจากการถูกลบชื่อโดเมน หรือการระงับการใช้งานชื่อโดเมน หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการแก่ชื่อโดเมนนั้น ถ้าเราหยุดการให้บริการด้วยเหตุผลอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ เราจะพยายามคืนค่าธรรมเนียมให้คุณ นอกจากนี้คุณยอมรับและยินยอมว่าการจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้นอาจถูกระงับชั่วคราว ยกเลิก หรือย้าย โดยกระบวนการของ ศาล ICANN หรือโดยกระบวนการจัดการของผู้รับจดทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน ตามนโยบายที่ได้รับมาจาก ICANN เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากเรา หรือผู้รับจดทะเบียนรายอื่น หรือสำนักทะเบียน ในการจัดการชื่อโดเมน หรือเพื่อการระงับข้อพิพาทเรื่องชื่อโดเมน

6. การรับรอง: คุณรับรองว่าการใช้บริการของคุณจะไม่นำไปสู่การเรียกร้องหรืออ้างสิทธิใดๆ คุณยินยอมที่จะปกป้อง แก้ต่างและรับผิดชอบค่าเสียหายต่อเราและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน (รวมถึง Verisign Inc., Neulevel, Inc., Public Interest Registry, Afilias Limited หรือสำนักทะเบียนอื่นๆ ที่มีรายชื่อที่ http://www.icann.org/registries/listing.html) รวมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของเราและหน่วยงานเหล่านั้น จากการเรียกร้องหรือการอ้างสิทธิ ความเสียหาย ความรับผิดชอบ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งบางส่วนและทั้งหมด (ทั้งทางตรง ทางอ้อม หรือทางพิเศษ โดยบังเอิญ หรือเป็นผลที่สืบเนื่องกับความเสียหายและค่าธรรมเนียมทางกฏหมายและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวพันกับบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่คุณได้รับจากเรา

7. การฝ่าฝืนสิทธิทางกฎหมาย: เราไม่สามารถและไม่ตรวจสอบว่าชื่อโดเมนที่คุณเลือกหรือการใช้งานชื่อโดเมน หรือการใช้งานบริการอื่นๆ นั้นละเมิดสิทธิทางกฎหมายของผู้อื่น เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะทราบว่าชื่อโดเมนที่คุณเลือกหรือใช้นั้นละเมิดสิทธิทางกฎหมายของผู้อื่น เราอาจได้รับคำสั่งศาลในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือย้ายชื่อโดเมนของคุณและเป็นความรับผิดชอบของคุณ ในการให้ข้อมูลผู้ติดต่อที่ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับบัญชีใช้งานของคุณ และเป็นความรับผิดชอบของคุณในการติดต่อกับผู้ฟ้องร้อง ผู้ที่อาจเป็นผู้ฟ้องร้อง และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ซึ่งหากเกิดกรณีข้อพิพาททางกฎหมายและเราได้รับคำพิพากศาล และ/หรือคำสั่งศาล เพื่อยกเลิก อันซึ่งมิใช่ความรับผิดชอบของเราในการส่งต่อคำสั่งศาลหรือการติดต่ออื่นๆ ไปให้คุณ และเราจะปฏิบัติตามคำสั่งศาลเว้นแต่ว่าคุณจะติดต่อเราเพื่ออุทธรณ์คำพิพากษาโต้แย้งคำสั่งศาลดังกล่าว และเราจะถือเอาคำพิพากศาล และ/หรือคำสั่งศาลเป็นที่สุด

8. การข่มขู่คดีความ: ถ้าเราถูกฟ้องร้องหรือถูกข่มขู่จากการฟ้องร้องที่มีความเกี่ยวพันกับบริการที่ให้แก่คุณ เราอาจจะให้คุณปกป้องและรับผิดชอบค่าเสียหายต่อเรา จากการเรียกร้องและจากค่าใช้จ่าย (รวมถึง ค่าทนายและค่าธรรมเนียมศาลๆอันอาจมีขึ้น)

ภายใต้สภานการณ์เช่นนั้นคุณยินยอมที่จะรับข้อผูกมัดกับบริษัทที่น่าเชื่อถือ หรือถ้าคุณไม่สามารถที่จะรับข้อผูกมัดได้ คุณจะต้องมอบเงินมัดจำไว้กับเราเพื่อใช้ในการชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของเราในกรณีที่เกี่ยวพันกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีถัดไป เงินมัดจำที่คุณมอบไว้ให้เราจะถูกใช้เมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ทั้งนี้จะมีการแจ้งเตือนไปยังทุกรายชื่อตามข้อมูลผู้ติดต่อ WHOIS ที่ให้ไว้กับชื่อโดเมนของคุณ และ/หรือบัญชีการใช้งานของคุณ เราจะไม่เพิ่มวงเงินที่เกี่ยวพันกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับคุณและเราอาจจะหยุดการให้บริการแก่ผู้ไม่สามารถจัดหาหรือเพิ่มเงินมัดจำได้ เราจะคืนเงินมัดจำที่ไม่ได้ใช้ภายในเวลาหนึ่งปีหลังจากวันที่ฝากเงินมัดจำหรือเมื่อการฟ้องร้องสิ้นสุดลง

9. นโยบายระงับข้อพิพาท: คุณยอมรับนโยบายระงับข้อพิพาทเรื่องชื่อโดเมน (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: "UDRP") ซึ่งมีให้ศึกษาที่ https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en และ https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en คุณยอมรับว่า UDRP อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดย ICANN (หรือผู้รับช่วงต่อของ ICANN) ได้ตลอดเวลา คุณยอมรับว่าถ้าการจดทะเบียนหรือการจองชื่อโดเมนของคุณถูกโต้แย้งโดยบุคคลที่สาม คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ถูกระบุไว้ในนโยบายข้อพิพาท ซึ่งจะส่งผลเมื่อการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณถูกโต้แย้งโดยบุคคลที่สาม คุณยอมรับด้วยว่าเมื่อเกิดข้อพิพาทเรื่องชื่อโดเมนกับบุคคลที่สามขึ้น คุณจะปกป้องและรับผิดชอบค่าเสียหายต่อเรา จากข้อกำหนดและเงื่อนไขของ UDRP คุณยังเข้าใจอีกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะตรวจตราอีเมล์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีและชื่อโดเมนของคุณเป็นประจำ เพราะหนึ่งในเหตุที่อาจเกิดขึ้น คือเมื่อเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับบริการที่ให้แก่คุณ คุณอาจสูญเสียสิทธิในการรับบริการนั้นๆ ถ้าคุณไม่มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่ออีเมล์ที่ถูกส่งไปให้

10. ค่าธรรมเนียม: สำหรับการให้บริการ การต่ออายุบริการ และการต่ออายุบริการแบบอัตโนมัติ (ในกรณีที่คุณเลือกการต่อายุแบบอัตโนมัติ) คุณยินยอมที่จะชำระค่าธรรมเนียมการบริการ ก่อนวันที่บริการที่ต้องการนั้นๆจะมีผล ค่าธรรมเนียมทุกประเภทไม่สามารถขอคืนได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง ถึงแม้ว่าการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณจะถูกระงับชั่วคราว ถูกยกเลิก หรือถูกย้าย ก่อนวันหมดอายุตามระยะเวลาของการจดทะเบียนในข้อกำหนดที่ส่งผลในปัจจุบัน เว้นแต่ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะระบุโดยเฉพาะว่าให้คืนเงินได้ เป็นทางเลือกของเราที่เราอาจกำหนดให้คุณชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางวิธีการชำระพิเศษ (เช่น บัตรเครดิตหรือการโอนเงิน) หรือให้คุณเปลี่ยนจากผู้ให้บริการชำระค่าบริการรายหนึ่งเป็นอีกรายหนึ่ง

11. บัตรเครดิตและการเรียกเก็บอื่นๆ: ถ้าคุณมีประเด็นเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต คุณควรติดต่อเราเป็นลำดับแรกเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ ก่อนที่คุณจะติดต่อบริษัทบัตรเครดิตเพื่อขอเงินที่เรียกเก็บนั้นคืนหรือเรียก เก็บเงินจากเรา ในกรณีที่มีการคิดค่าธรรมเนียมการขอเงินคืนโดยบริษัทบัตรเครดิต (หรือการกระทำที่คล้ายคลึงกันจากผู้ให้บริการชำระเงินรายอื่นที่ได้รับอนุญาตจากเรา) ที่เกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการใดๆ คุณยอมรับว่าเราอาจระงับการเข้าถึงยังบัญชีใดๆ และบัญชีทั้งหมดที่คุณมีกับเราโดยชั่วคราว รวมถึงสิทธิทั้งหมด ผลประโยชน์ และการใช้งาน บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนใดๆ บริการพื้นที่เว็บไซต์ และ/หรือ บริการอีเมล์ รวมทั้งข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนระบบของเราอาจถูกครอบครองโดยเราแล้วแต่กรณีที่อาจจะเกิดขึ้น เราจะคืนสิทธิและการครอบครองบริการให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา เมื่อเราได้รับค่าธรรมเนียมค้างจ่ายและค่าธรรมเนียมการคืนสิทธิ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 3,210 บาท (สามพันสองร้อยสิบบาท) ค่าธรรมเนียมการบริการซึ่งชำระผ่านระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของเราจะถูกระบุอยู่ในรายงานการใช้บัตรเครดิตของคุณว่า “การจดทะเบียนชื่อโดเมน” หรือ “Domain Name Registration” เราจะไม่รับผิดชอบต่อการปรากฏของการเรียกเก็บเงินในรายงานการใช้บัตรเครดิตของคุณ เมื่อรายการดังกล่าวถูกดำเนินการโดยระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของบุคคลที่สามอื่นใด

12. การหมดอายุและการต่ออายุบริการ: คุณยอมรับว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะบันทึกและเตือนตัวคุณเองเกี่ยวกับวันหมดอายุของการจดทะเบียนชื่อโดเมนหรือบริการอื่นๆ เพื่อความสะดวกสบายของคุณ แม้ไม่ใช่ภาระผูกพันของเรา เราอาจแจ้งให้คุณทราบถึงการหมดอายุของโดเมนผ่านทางอีเมล์ของคุณ อีเมล์ผู้ถือครองโดเมน และอีเมล์ผู้ติดต่อการเงินที่ระบุไว้ในข้อมูล WHOIS ของโดเมน ก่อนวันหมดอายุ 30 วัน 15 วัน และ หลังโดเมนหมดอายุ 3 วัน หากไม่มีการชำระค่าธรรมเนียมเหล่านี้บริการที่คุณได้รับอาจหมดอายุหรือถูกยกเลิกได้ การชำระเงินจะต้องกระทำผ่านบัตรเครดิตหรือช่องทางอื่นที่เราอนุญาตหรือกำหนดให้ โดยวิธีการต่ออายุโดเมนและราคาการต่ออายุได้ถูกระบุไว้ที่ https://register.dotarai.com/docs/Delete_Renew_Policy.html

13. ข้อมูลที่ติดต่อของบัญชีสมาชิกและข้อมูล WHOIS ชื่อโดเมน: คุณยอมรับที่จะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับตัวคุณ โดยอ้างถึงทั้งข้อมูลบัญชีสมาชิกและข้อมูล WHOIS สำหรับชื่อโดเมนของคุณ คุณยินยอมที่จะรักษาและทำข้อมูลที่มีให้เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้องแม่นยำเสมอ คุณต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ผู้ติดต่อด้านการบริหาร ผู้ติดต่อด้านเทคนิค และผู้ติดต่อด้านการเงิน สำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนและบริการอื่นๆของคุณ โดยคุณจะต้องกรอกข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) คุณยอมรับว่าเราอาจทำการตรวจสอบหรือดำเนินการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่คุณกรอก โดยการส่งอีเมลถึงผู้ถือครองโดเมน และผู้ถือครองโดเมนต้องตอบกลับเพื่อยืนยันความถูกต้อง คุณยอมรับว่าประเภทของข้อมูลที่ถูกร้องขอให้กรอกอาจเปลี่ยนแปลงได้และคุณเข้าใจตรงจุดนั้น ถ้าคุณไม่กรอกข้อมูลประเภทใหม่ที่ขอหรือไม่สามารถยืนยันข้อมูลที่คุณกรอกได้ การจดทะเบียนของคุณ และ/หรือ บริการอื่นๆ อาจถูกระงับชั่วคราวหรือหยุดหรืออาจไม่ได้รับการต่ออายุ การไม่กรอกข้อมูลที่ถูกร้องขออาจทำให้คุณไม่ได้รับบริการทั้งหมด คุณอาจกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ Name Servers ที่ถูกกำหนดให้กับชื่อโดเมนของคุณ และถ้าเราให้บริการ Name Server ให้คุณ คุณอาจกรอกข้อมูลการตั้งค่า DNS สำหรับชื่อโดเมนของคุณ ถ้าคุณไม่กรอกข้อมูล Name Servers ให้สมบูรณ์หรือถ้าคุณซื้อบริการเฉพาะ “ชื่อโดเมนเท่านั้น” คุณยินยอมให้เราใส่ข้อมูลส่วนนี้ (และชี้ชื่อโดเมนของคุณไปยังเว็บไซต์ที่เราเลือก) จนกว่าคุณจะจัดหาข้อมูล Name Server มาใส่ในข้อมูล WHOIS ของชื่อโดเมนนั้นๆ หรือจนกว่าคุณเลือกที่จะเลื่อนระดับจากบริการ “ชื่อโดเมนเท่านั้น”

14. สัญญาผูกมัดและการดำเนินการแทน: ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนหรือรับบริการอื่นๆ ที่คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับหรือในนามของบุคคลที่สาม คุณรับรองว่า () คุณได้แจ้งให้บุคคลที่สามทราบถึงการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามนั้น ดังที่อธิบายไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ และ () คุณได้รับการอนุญาตจากบุคคลที่สามให้เปิดเผยและใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามนั้นดังที่อธิบายไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ โดยการจดทะเบียนชื่อโดเมนหรือสมัครใช้บริการอื่นๆ คุณรับรองว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ในใบสมัครนั้นเป็นความจริง และคุณรับรองว่าชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนหรือบริการที่ถูกจัดหามานั้น จะไม่ถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมาย คุณยอมรับว่าการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือการที่ไม่สามารถทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างทันท่วงที ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ และเพียงพอที่จะทำให้เราระงับชั่วคราวหรือหยุดการให้บริการแก่คุณ คุณยังยอมรับว่าการไม่สามารถตอบสนองต่อข้อซักถามของเรา ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลบัญชีของคุณและข้อมูลผู้ติดต่อ WHOIS ภายในเจ็ด (7) วัน จะก่อให้เกิดการฝ่าฝืนสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ และเพียงพอที่ทำให้เราระงับชั่วคราวหรือหยุดการให้บริการแก่คุณ ดังที่ระบุไว้ ณ ที่อื่น ในข้อตกลงฉบับนี้ คุณเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะตรวจตราอีเมล์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีและชื่อโดเมนของคุณเป็นประจำ เพราะหนึ่งในเหตุที่อาจเกิดขึ้นคือเมื่อเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับชื่อโดเมนหรือบริการอื่นๆ คุณอาจสูญเสียสิทธิในชื่อโดเมน หรือบริการนั้นๆ ถ้าคุณไม่มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่ออีเมล์ที่ถูกส่งไปให้

15. การเข้าถึงบัญชีสมาชิกของคุณและขอบเขตความรับผิดชอบของเรา: ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีสมาชิกของคุณหรือข้อมูล WHOIS ของชื่อโดเมนของคุณ คุณจะต้องเข้าใช้บัญชีสมาชิกของคุณกับเรา กรุณาเก็บชื่อล็อกอินและรหัสผ่านไว้ในที่ปลอดภัยจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต คุณยอมรับว่าใครก็ตามที่ครอบครองชื่อล็อกอินและรหัสผ่านของคุณสามารถ และมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีสมาชิกและข้อมูลชื่อโดเมนของคุณ เราจะใช้การระมัดระวังที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลที่เราได้รับ ไม่ให้ได้รับความเสียหาย ไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ไม่ให้ถูกเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ให้ถูกเปิดเผย ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือไม่ให้ถูกทำลาย และการระมัดระวังที่เหมาะสมนั้นรวมถึงกระบวนการให้ข้อมูลการเข้าถึงบัญชีสมาชิกของคุณ กับผู้ที่อ้างว่าเค้าทำข้อมูลการเข้าถึงบัญชีสมาชิกสูญหาย คุณยอมรับว่าถ้าเราใช้การระมัดระวังที่เหมาะสมดังกล่าวแล้ว เราจะไม่มีความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าการระมัดระวังที่เหมาะสมดังกล่าวไม่ได้ป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้งานในทางที่ผิดต่อบัญชีสมาชิกหรือรหัสผ่านของคุณ และถ้าหากเราไม่สามารถใช้การระมัดระวังที่เหมาะสม ความรับผิดชอบของเราต่อสถานการณ์ใดๆ จะถูกจำกัดอยู่ในขอบเขตของความรับผิดชอบที่พบได้ทางด้านล่างของข้อตกลงฉบับนี้ ถ้าคุณติดต่อเราเพื่อกล่าวหาว่าบุคคลที่สามนั้นเข้าถึงบัญชีสมาชิกหรือชื่อโดเมนของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณยอมรับว่าเราอาจคิดค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นเงิน 535 บาท (ห้าร้อยสามสิบห้าบาท) ต่อชั่วโมงสำหรับเวลาที่เราใช้ในการจัดการสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงว่าเราจะสามารถนำการควบคุมบัญชีสมาชิก และ/หรือ ชื่อโดเมนกลับมาให้คุณได้หรือไม่

16. การย้าย: คุณยอมรับว่าการย้ายบริการชื่อโดเมนของคุณจะถูกควบคุมโดยนโยบายการย้ายของ ICANN ซึ่งศึกษาได้ที่ http://www.icann.org/transfers/ ซึ่งนโยบายนี้อาจถูกปรับปรุงได้ตลอดเวลา คุณยินยอมให้เราวาง “Registrar Lock” บนบริการชื่อโดเมนของคุณถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ถูกกำหนดให้ทำเช่นนั้น เนื่องจากวิธีนี้จะป้องกันไม่ให้ชื่อโดเมนของคุณถูกย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ การอนุญาตให้บริการชื่อโดเมนของคุณคงสถานะถูกล็อค หมายถึงคุณปฏิเสธการย้ายใดๆ และการย้ายทั้งหมดจนกว่าการล็อคจะถูกปลด ในการย้ายชื่อโดเมนของคุณ คุณควรส่งอีเมล์แจ้งมายังเราจากอีเมล์ที่คุณระบุไว้สำหรับล็อกอินของคุณ หรือล็อคอินเข้าไปยังบัญชีสมาชิกของคุณเพื่อปลดล็อคชื่อโดเมน และ/หรือ รับ EPP “AuthCode” ซึ่งสำนักทะเบียน (เช่น .org .com) ต้องการเพื่อการย้ายบริการโดเมน มีเพียงผู้ถือครองโดเมนและผู้ติดต่อด้านบริหารโดเมนที่ถูกระบุไว้ในข้อมูล WHOIS เท่านั้นที่สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอย้าย โดยปราศจากข้อจำกัด บริการชื่อโดเมนจะไม่ถูกย้ายภายใน 60 วันของการจดทะเบียนครั้งแรก และจะไม่ถูกย้ายหากภายใน 60 วันของการย้าย มีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการระบุผู้ถือครองชื่อโดเมน หรือถ้าคุณล้มละลาย หรือถ้าคุณไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมเมื่อถึงกำหนด เราจะปฏิบัติตามกระบวนการสำหรับผู้รับจดทะเบียนที่รับเข้า การย้ายและผู้รับจดทะเบียนที่ถูกย้ายออก ตามแนวนโยบายการย้ายของ ICANN คำขอย้ายชื่อโดเมนโดยปกติแล้วจะใช้เวลาห้าวันทำการในการดำเนินการ การย้ายชื่อโดเมนจะไม่ถูกดำเนินการถ้าการบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนหมดอายุในช่วงเวลานี้ ซึ่งคุณอาจจะต้องส่งคำขอย้ายใหม่ คุณอาจถูกร้องขอให้ส่งข้อมูลคำขอย้ายชื่อโดเมนเข้ามาใหม่อีกครั้งถ้าเกิดมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการติดต่อสื่อสารหรือเกิดปัญหาอื่นๆ ขึ้นกับทั้งทางเราหรือสำนักทะเบียน ทั้งนี้คุณยินยอมรับความเสี่ยงทุกประการของความล้มเหลวในการย้าย ถ้ากระบวนการย้ายนั้นเริ่มต้นใกล้กับวันสิ้นสุดของระยะเวลาการจดทะเบียน

17. นโยบายความเป็นส่วนตัว: คุณยินยอมและอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่คุณให้ไว้กับเราหรือที่เราจัดการเก็บรักษาไว้ ให้กับ ICANN รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนผู้ดูแลฐานข้อมูล และบุคคลที่สามอื่นๆ ตามที่ ICANN และกฎหมายจะร้องขอและอนุญาต (รวมถึงการให้ข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บและระบบค้นหา WHOIS ออนไลน์) ไม่ว่าชื่อโดเมนของคุณจะอยู่ในระหว่างหรือหลังจากระยะเวลาของบริการจดทะเบียนชื่อโดเมน คุณสละสิทธิ(และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการสละสิทธิ)ใดๆ หรือทั้งหมดในการเรียกร้อง ต่อสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลนั้น นอกจากนั้น คุณยอมรับว่า ICANN อาจสร้างหรือปรับปรุงคำชี้แนะ ขอบเขต และ/หรือ ความต้องการ ที่เกี่ยวข้องกับขนาดและประเภทของข้อมูล ที่เราอาจจะต้องหรือต้องเปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อหน่วยงานใดๆ รวมถึงรูปแบบของข้อมูลที่จะเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับคำชี้แนะและความต้องการของ ICANN เกี่ยวกับ WHOIS สามารถอ่านได้ที่ http://www.icann.org/registrars/wmrp.htm http://www.icann.org/registrars/wdrp.htm และบนหน้าเว็บไซต์ของ ICANN ที่ http://www.icann.org คุณยอมรับว่าเราอาจจะเปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่คุณให้ไว้ต่อสาธารณะหรือบุคคลที่สาม เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ (เช่น ผ่านทางบริการ WHOIS) หรือ เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด และจุดประสงค์อื่นๆ ตามที่กฏหมายกำหนดหรืออนุญาต วิธีการหนึ่งที่เราอาจใช้ในการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่คุณให้ต่อสาธารณะหรือต่อบุคคลที่สามคือ การให้บุคคลที่สามซึ่งมีข้อตกลงผูกพันกับเราเข้าถึงข้อมูล WHOIS จำนวนมาก เราขอสงวนสิทธิในการให้หรือหยุดการให้บริการการเข้าถึงข้อมูล WHOIS จำนวนมากแก่บุคคลที่สาม

18. ความเป็นเจ้าของข่าวสารและข้อมูล: คุณเห็นด้วยและยอมรับว่าเราเป็นเจ้าของฐานข้อมูลทั้งหมด การรวบรวม การสะสม และสิทธิที่คล้ายคลึง กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ จากทั่วโลกในฐานข้อมูลชื่อโดเมนของเรา และข้อมูลทุกอย่างรวมถึงผลงานที่ถูกสร้างขึ้นจากฐานข้อมูลชื่อโดเมน คุณเห็นด้วยและยอมรับว่าเราเป็นเจ้าของข้อมูลการจดทะเบียน (ที่เราทำหน้าที่เป็นผู้รับจดทะเบียน) ดังต่อไปนี้ () วันทิ่เริ่มต้นของการจดทะเบียน () วันหมดอายุการจดทะเบียน () ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และ หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) ของผู้ติดต่อทุกคนของการจดทะเบียนชื่อโดเมน () หมายเหตุใดๆ ที่เกี่ยวกับชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนที่ปรากฎหรือควรปรากฎใน WHOIS หรือฐานข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน และ () ข้อมูลอื่นๆที่เราสร้างขึ้น หรือได้รับโดยเป็นผลเชื่อมโยงมาจากการให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน นอกเหนือจากชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียน ที่อยู่ IP ของ Primary Name Server และ Secondary Name Server ใดๆสำหรับชื่อโดเมน ชื่อที่สอดคล้องกับ Name Server เหล่านั้น เราไม่ได้มีความสนใจที่จะเป็นเจ้าของข้อมูลการจดทะเบียนส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงของคุณนอกเหนือจากสิทธิของเราในฐานข้อมูลชื่อโดเมนของเรา

19. ตัวแทนและการอนุญาต: คุณยอมรับว่าถ้าคุณจดทะเบียนชื่อโดเมนเพื่อหรือในฐานะของบุคคลอื่น คุณรับรองว่าคุณได้รับการมอบอำนาจจากบุคคลนั้นในการกระทำ โดยบุคคลนั้นเป็นผู้ผูกพันธ์กับสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ คุณยอมรับว่าหากคุณอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้งานชื่อโดเมนที่จดทะเบียนในนามของคุณ คุณยังคงเป็นผู้ถือครองชื่อโดเมนและยังคงต้องรับผิดชอบต่อสัญญาผูกมัดภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ สัญญาผูกมัดการชำระเงิน และการจัดหา (และทำให้เป็นปัจจุบัน ถ้าจำเป็น) ทั้งข้อมูลที่ติดต่อที่สมบูรณ์ของคุณและข้อมูลที่ถูกต้องของ ผู้ติดต่อด้านบริหาร ผู้ติดต่อด้านเทคนิค และผู้ติดต่อด้านการเงินที่เพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาในระยะเวลาที่เหมาะสม ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับชื่อโดเมนและการจดทะเบียนชื่อโดเมนของคุณ

20. หลังจากการหมดอายุ: ทันทีที่ระยะเวลาของบริการ การจดทะเบียนชื่อโดเมนหมดอายุลงและก่อนที่ชื่อโดเมนจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของสำนักงานทะเบียนผู้ดูแลฐานข้อมูล คุณยอมรับว่าเราอาจชี้ชื่อโดเมนของคุณไปยัง Name Server และที่อยู่ IP ที่ถูกระบุขึ้นโดยเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึง การชี้ชื่อโดเมนของคุณไปยังที่อยู่ IP เปล่าหรือที่อยู่ IP ที่มี การวางหน้าเว็บ หรือเครื่องมือค้นหาทางการค้าที่อาจแสดงโฆษณา และคุณยอมรับว่าเราอาจปล่อยให้ข้อมูล WHOIS ของคุณคงเดิมหรือเราอาจเปลี่ยนข้อมูลผู้ติดต่อใน WHOIS สำหรับชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้ว ซึ่งแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้วนั้นอีกต่อไป

Reactivation Period: ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากวันหมดอายุของบริการจดทะเบียนชื่อโดเมน คุณยอมรับว่าเราอาจจัดให้มีขั้นตอนที่จะทำให้ชื่อโดเมนที่หมดอายุได้รับการต่ออายุได้อีกครั้ง คุณยอมรับและยินยอมให้เรา (ทั้งนี้มิใช่ภาระผูกพันธ์ของเรา) เสนอกระบวนการที่เรียกว่า “Reactivation Period” ให้แก่คุณ คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับความความเสี่ยงและผลที่จะเกิดขึ้นตามมาทุกประการ ถ้าคุณรอจนกระทั่งบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนใกล้ถึงวันหมดอายุหรือถึงวันหมดอายุ จึงทำการต่ออายุ คุณยอมรับว่าเราอาจหยุดให้บริการชั่วคราวสำหรับโดเมนที่หมดอายุไปแล้ว 15 วัน และคุณยอมรับว่าเราอาจจะเลือกไม่เสนอ Reactivation Period แก่คุณ (ด้วยเหตุผลใดๆ และด้วยวิจารณญาณของเรา) และเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น คุณยอมรับว่ากระบวนการต่ออายุ Reactivation Period อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมซึ่งเราจะเป็นผู้กำหนด คุณยอมรับและตกลงในการที่เราอาจทำให้ชื่อโดเมนที่หมดอายุนั้นว่างสำหรับการจดทะเบียนโดยบุคคลที่สาม เราอาจประมูลขายสิทธิของบริการชื่อโดเมนที่หมดอายุ (การประมูลจะมีขึ้นเมื่อชื่อโดเมนใกล้ถึงหรือหลังจากระยะ Reactivation Period) และ/หรือ บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่หมดอายุนั้นอาจถูกจดทะเบียนอีกครั้งให้กับบุคคลอื่นในเวลาใดก็ตาม

หลังจากระยะ Reactivation Period คุณยอมรับว่าเราอาจ () หยุดการให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ทุกเวลา () เราอาจชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนให้กับสำนักงานทะเบียนผู้ดูแลฐานข้อมูล (การจัดให้บริการจดทะเบียนยังดำเนินต่อไป) หรือ () หากเราจัดประมูลบริการชื่อโดเมนให้แก่บุคคลที่สาม เราอาจโอนย้ายบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้นไปยังบุคคลที่สาม

ในกรณีข้อ () ด้านบน คุณยอมรับว่าเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนผู้ดูแลฐานข้อมูลอาจจัดหากระบวนการให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนใดที่ถูกหยุดให้บริการแล้ว ได้รับการต่ออายุได้ คุณยินยอมและยอมรับว่าเราอาจ (แต่ไม่ผูกมัดว่าเราต้อง) เข้าร่วมกับกระบวนการนี้ ซึ่งเรียกกันว่า Redemption Grace Period (RGP) คุณยอมรับว่าเราอาจเลือกที่จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการ RGP (ด้วยเหตุผลใดๆ และด้วยวิจารณญาณของเรา) ที่เกี่ยวกับบริการจดชื่อโดเมนใดๆ หรือทั้งหมดของคุณ และเราจะไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการเราไม่เข้าร่วมกระบวนการดังกล่าว โดยปกติแล้ว RGP จะสิ้นสุดลง 30 วันหลังจาก วันสิ้นสุด Reactivation Period ของบริการชื่อโดเมน (ถ้ามีการนำ Reactivation Period มาใช้กับคุณ) ค่าธรรมเนียมปกติของ RGP คือ 3,210 บาท (สามพันสองร้อยสิบบาท) บวกค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหรือต่ออายุอื่นๆ คุณยอมรับว่าไม่ใช่ข้อผูกพันธ์ของเราที่จะต้องติดต่อคุณ เพื่อเตือนว่าบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนกำลังจะถูกหยุดให้บริการ

ในกรณีข้อ () ด้านบน คุณยอมรับว่าเราอาจตั้งค่า Name Server และ DNS สำหรับบริการชื่อโดเมน ให้ชี้ไปยังที่อยู่ IP เปล่าหรือที่อยู่ IP ที่มีการวางหน้าเว็บหรือเครื่องมือค้นหาทางการค้าที่อาจแสดงโฆษณาที่ต้องชำระเงินค่าโฆษณา และคุณยอมรับว่าเราอาจเปลี่ยนข้อมูลผู้ติดต่อใน WHOIS สำหรับชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้ว ซึ่งผลของ WHOIS จะแสดงว่าคุณไม่ได้เป็นผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้วนั้นอีกต่อไป คุณยินยอมว่าเราไม่ต้องจ่ายเงินที่เราอาจจะได้รับ(จากการกระทำดังกล่าว)ให้กับคุณ คุณยอมรับว่าเราไม่ต้องติดต่อคุณเพื่อเตือนว่าบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนยังดำเนินต่อไป ในกรณีนี้ชื่อโดเมนจะถูกกำหนดให้อยู่ในระยะ Extended Redemption Grace Period (ERGP) ซึ่งคุณจะได้รับอนุญาตให้ครอบครองการจัดการชื่อโดเมน รวมถึงสิทธิในการควบคุมการตั้งค่า DNS เมื่อคุณชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 3,210 บาท (สามพันสองร้อยสิบบาท) บวกค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหรือต่ออายุอื่นๆ ภายในระหว่าง 60 วันแรกของระยะเวลาการจดทะเบียนที่ได้รับเพิ่มเติม หลังจากสิ้นสุดช่วงเวลา 60 วันแล้ว และคุณไม่ได้ใช้สิทธิของคุณภายใต้เงื่อนไขนี้ คุณยินยอมที่จะละทิ้งบริการชื่อโดเมนและสละสิทธิทั้งปวงและการใช้บริการชื่อโดเมน

ในกรณีข้อ () ด้านบน บุคคลที่สามที่ชนะการประมูลบริการชื่อโดเมนจะควบคุมบริการชื่อโดเมน รวมถึงควบคุมข้อมูล WHOIS และการตั้งค่า DNS ทั้งนี้คุณอาจนำบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนกลับคืนมา ภายในช่วงเวลาไม่เกิน 30 วันหลังการสิ้นสุด Reactivation Period (ถ้ามีการใช้ Reactivation Period กับคุณ) คุณยอมรับว่าเราไม่ต้องติดต่อคุณเพื่อเตือนว่าบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนกำลังถูกประมูลอยู่หรือถูกประมูลไปแล้ว คุณยินยอมว่าเราไม่ต้องจ่ายเงินที่เราอาจได้รับจากการประมูลนั้นให้กับคุณ การใช้สิทธิของคุณในการนำบริการชื่อโดเมนที่ถูกประมูลไปแล้วกลับคืนมา คุณต้องติดต่อเราและส่งจดหมายรับรองที่จ่าหน้าว่า Expiration Recovery พร้อมกับ () เอกสารที่ระบุชื่อและที่อยู่ของคุณให้แก่เรา โดยชื่อและที่อยู่ในเอกสารนั้นจะต้องเป็นอันเดียวกันกับของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนและเป็นอันเดียวกันกับที่ปรากฏในข้อมูล WHOIS ของบริการชื่อโดเมนก่อนที่จะหมดอายุ (สำเนาเอกสารที่เรายอมรับ ได้แก่ เอกสารที่มีรูปที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่หรือพาสปอร์ต เป็นต้น โดยจะต้องระบุชื่อและที่อยู่ตามที่อ้างไว้) () สำเนาด้านหน้าและด้านหลังของบัตรเครดิต ที่คุณต้องใช้เพื่อชำระค่าบริการให้กับเราเพื่อนำบริการชื่อโดเมนกลับคืนมาเป็นของคุณซึ่งเป็นเงิน 3,210 บาท (สามพันสองร้อยสิบบาท) บวกค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหรือต่ออายุอื่นๆ ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องให้เวลาที่พอเพียงกับเราเพื่อให้เราได้รับและประเมินเอกสารของคุณ และติดต่อผู้ชนะการประมูลก่อนสิ้นสุดช่วงเวลา 30 วันหลังการสิ้นสุด Reactivation Period ของบริการชื่อโดเมน

21. ขอบเขตความรับผิดชอบ: คุณยอมรับว่าเราจะไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้

(1) การระงับบริการหรือการสูญเสียบริการของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน

(2) การใช้บริการรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน

(3) การขัดข้องของบริการของเราหรือการหยุดชะงักของธุรกิจของคุณ

(4) ความล่าช้าหรือการขัดข้องของการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของเราหรือความล่าช้าหรือการชัดข้องที่คุณพบจากการเข้าถึงใดๆที่เกี่ยวพันกับชื่อโดเมนที่จดทะเบียนกับเรา

(5) ความสูญเสียหรือความรับผิดชอบใดๆที่เป็นผลจากการกระทำหรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

(6) ข้อมูลที่ ไม่ได้ส่ง ส่งผิดที่ เสียหายถูกทำลาย หรือถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ

(7) การดำเนินการต่อคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมน

(8) ความสูญเสียหรือความรับผิดชอบใดๆ ที่เป็นผลจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานผิดของชื่อบัญชีสมาชิกหรือรหัสผ่านของคุณ หรือ

(9) การประยุกต์ใช้นโยบายข้อพิพาท คุณยังยอมรับว่าเราจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางอ้อม ทางพิเศษ โดยบังเอิญ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องทุกประเภท (รวมทั้งการสูญเสียรายได้) โดยไม่ขึ้นกับรูปแบบของการกระทำ ไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญา การละเมิด (รวมถึงการกระทำโดยความประมาท) แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นก็ตาม ไม่มีเหตุการณ์ใดที่จะทำให้ผลรวมของความรับผิดชอบสูงสุดของเรามากกว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณชำระเพื่อเป็นค่าจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ในบางประเทศและในบางที่กฏหมายไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลที่สืบเนื่อง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ดังนั้นในพื้นที่หรือประเทศนั้น ความรับผิดชอบของเราจะถูกจำกัดไว้ที่ขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต

22. การชดใช้ค่าเสียหาย : ด้วยความเคารพต่อ ICANN เจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนผู้ดูแลฐานข้อมูล และเรา รวมถึงผู้ทำสัญญา ตัวแทนลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น และบริษัทในเครือของบุคคลและหน่วยงานที่กล่าวมาแล้ว คุณยินยอม ปลดปล่อย ปกป้อง และรับผิดชอบค่าเสียหาย ต่อบุคคลและหน่วยงานดังกล่าวจากหนี้สิน การเรียกร้อง และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งค่าทนายและค่าศาล สำหรับการเรียกร้องของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องหรือที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือบริการที่ให้ หรือการใช้บริการของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ การฝ่าฝืนข้อตกลงของคุณหรือผู้อื่นที่ใช้บริการที่เราจัดให้คุณ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของ บุคคลหนึ่ง บุคคลใดๆ หรือหน่วยงาน หรือ การฝ่าฝืนกฎของการทำงานของเรา หรือนโยบายที่เกี่ยวโยงกับบริการที่ให้แก่คุณ เมื่อเราถูกทำให้เข้าไปมีส่วนกับคดีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามซึ่งเกี่ยวพันกับบริการของเราที่ให้กับคุณภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ เราอาจขอหนังสือรับประกันจากคุณ เพื่อให้คุณสัญญาว่าจะปกป้องและรับผิดชอบค่าเสียหายจากค่าใช้จ่ายและหนี้สินดังที่เราอธิบายไว้ในย่อหน้านี้ หนังสือรับประกัน(ตามวิจารณญาณของเรา) อาจรวมถึง กรมธรรม์ค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันตามจำนวนที่เหมาะสม เพื่อค้ำประกันการชำระเงิน การที่คุณไม่สามารถจัดหาหนังสือรับประกันให้กับเรา เราอาจพิจาณาว่าคุณฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ และผลอาจจะทำให้คุณสูญเสียสิทธิในการควบคุมการจัดการบริการชื่อโดเมนซึ่งคุณเป็นผู้จดทะเบียนและเราเป็นผู้รับจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น การชดใช้ค่าเสียหายนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของการชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ ที่จำเป็นภายใต้ UDRP หรือนโยบายอื่นที่คล้ายคลึงกัน

23. ตัวแทนและการรับประกัน: คุณรับรอง (จากความรู้และความเชื่อของคุณ) ว่า การจดทะเบียนชื่อโดเมนและการใช้งานชื่อโดเมนทั้งทางตรงและทางอ้อม และการใช้บริการต่างๆ ไม่ขัดต่อสิทธิ(ที่ชอบด้วยกฏหมาย) ของบุคคลที่สาม คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับเราเพื่อขอใช้บริการนั้นถูกต้อง บริการทุกชนิดที่เราให้บริการแก่คุณ เป็นบริการเช่นที่เป็นและรวมถึงข้อผิดพลาดทั้งหมด ยกเว้นคำแถลงของเราที่เกี่ยวกับการที่เราได้รับอนุมัติและแต่งตั้งจาก ICANN ให้เป็นผู้รับจดทะเบียนชื่อโดเมน เราไม่ดำเนินการแทนหรือรับประกันให้กับอะไรทั้งสิ้น ทั้งโดยตรงหรือโดยนัย ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้หรือกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ การรับประกันสินค้าหรือความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เว้นแต่ว่า การดำเนินการแทนและการรับประกันนั้นจะไม่สามารถแยกออกได้ตามกฎหมาย อย่าง ไรก็ตามเราไม่รับประกันว่าการจดทะเบียนหรือการใช้ชื่อโดเมนภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ จะป้องกันคุณทั้งจากการถูกคัดค้านการจดทะเบียนชื่อโดเมน หรือจากการระงับการใช้งานชั่วคราว การยกเลิกหรือการย้ายชื่อโดเมนที่จดทะเบียนโดยคุณ คุณเข้าใจและเห็นด้วยว่า เอกสารใดๆ และ/หรือ ข้อมูลที่ถูกดาวน์โหลด หรือ ได้รับผ่านทางอีเมล์ส่งต่อของเรา หรือบริการอีเมล์อื่นๆ คุณกระทำโดยวิจารณญานและเป็นความเสี่ยงของคุณ และคุณก็จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือต่อการสูญเสียข้อมูล ซึ่งเป็นผลจากการดาวน์โหลดเอกสาร และ/หรือ ข้อมูลนั้น เราไม่รับประกันต่อสินค้าหรือบริการใดๆ ที่ถูกซื้อหรือได้รับผ่านบริการอีเมล์ของเรา และไม่รับประกันต่อรายการที่เกิดขึ้นผ่านทางบริการอีเมล์ของเรา ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูล ไม่ว่าโดยคำพูด หรือโดยลายลักษณ์อักษร ที่คุณได้รับจากเรา จะสร้างการรับประกันใดๆ ที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในที่นี้ ขอบเขตของกฎหมายบางอย่าง ไม่ อนุญาตให้มีข้อยกเว้นของการรับประกันบางประการ ดังนั้นบางส่วนของข้อยกเว้นด้านบนอาจไม่สามารถ ประยุกต์ใช้กับคุณได้

24. กฎหมายและขอบเขตของกฎหมายต่อกรณีพิพาท: นอกจากที่เคยกล่าวไว้ใน UDRP ในกรณีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนในข้อตกลงฉบับนี้ สิทธิและข้อผูกพันและการกระทำ ทั้งหมดของคุณที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงอันนี้ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย เช่นเดียวกับที่ข้อตกลงคือสัญญาที่เข้าร่วมและถือฏิบัติในกรุงเทพฯ ประเทศไทย คุณยินยอมว่าการกระทำใดๆ ที่เริ่มโดยคุณเพื่อผลบังคับใช้ตามข้อตกลงฉบับนี้ หรือเหตุใดๆที่เริ่มโดยคุณ ที่ส่งผลขัดแย้งหรือเกี่ยวพันกับเราและเกี่ยวพันกับการใช้บริการของคุณจะถูกนำขึ้นศาลของประเทศไทย คุณยอมรับอำนาจและขอบเขตการตัดสินของศาลใดๆในประเทศไทยสำหรับเรื่องที่เกี่ยวพันกับกรณีพิพาทระหว่างคุณกับเราภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณยอมรับว่า การส่งข้อมูลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ให้แก่คุณโดยเรานั้น เราอาจส่งทางจดหมายลงทะเบียนไปยังที่อยู่ ที่คุณให้ไว้กับเราตามบัญชีสมาชิกของคุณ และ/หรือ ข้อมูล WHOIS ของชื่อโดเมน หรือเราอาจส่งสำเนาไปยังอีเมล์ที่คุณให้ไว้กับเราตามบัญชีสมาชิกของคุณ และ/หรือ ข้อมูล WHOIS ของชื่อโดเมน อย่างไรก็ตามสำหรับการตัดสินกรณีพิพาทของบุคคลที่สาม (เช่น ข้อพิพาทระหว่างคุณกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เรา) ที่เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นจากการใช้ชื่อโดเมนที่ถูกจดทะเบียนนี้ คุณยินยอมและเห็นด้วยว่าคุณจะยอมรับอำนาจและการตัดสินของศาล () ที่อยู่ในพื้นที่ที่ผู้ถือครองชื่อโดเมนพำนักอยู่ และ () ที่อยู่ในที่ตั้งของเรา

25. การแจ้งให้ทราบ: คุณยอมรับว่าการแจ้งให้ทราบใดๆ ที่กำหนดให้กระทำภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ โดยเราถึงคุณ จะถือว่าสมบูรณ์ ถ้าการแจ้งให้ทราบนั้นๆ ถูกส่งไปยังที่ที่สอดคล้องกับบัญชีสมาชิก และ/หรือ ข้อมูล WHOIS (ของชื่อโดเมน) ที่คุณให้ไว้กับเรา

26. อายุ: คุณยืนยันว่าคุณบรรลุนิติภาวะและอายุถึงเกณฑ์(ตามที่กฎหมายกำหนด) ที่จะเข้าร่วมทำข้อตกลงฉบับนี้

ทั่วไป: ข้อตกลงฉบับนี้ และ UDRP พร้อมทั้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

ประกอบกันเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ และ เป็นข้อตกลงเฉพาะระหว่างคุณกับเรา ทั้งนี้ข้อตกลงฉบับนี้มีผลแทนที่และครอบคลุมเหนือ ข้อเสนอหรือข้อตกลงหรือการติดต่อสื่อสารทั้งหมดที่มีมาก่อนหน้า ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงฉบับนี้ ถูกตีความว่าเป็นการสร้าง ตัวแทน หุ้นส่วน หรือหน่วยงานในรูปแบบการร่วมมือ ระหว่างหมู่คณะ การที่เราไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียกร้องให้คุณกระทำตามเงื่อนไขในที่นี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการเรียกร้องให้คุณกระทำตามในเวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากนี้ และการไม่เอาความของเราในการละเมิดเงื่อนไขใดๆของคุณ ไม่ได้ถือว่าเงื่อนไขนั้นๆ ไม่มีผล ในกรณีที่เงื่อนไขใดในข้อตกลงฉบับนี้ไม่ควรมีผลใช้บังคับหรือควรเป็นโมฆะภายใต้กฎหมายใดๆหรือถูกระงับจากการตัดสินใจของศาล การไม่มีผลใช้บังคับหรือการเป็นโมฆะนั้นๆ จะไม่ได้หมายความว่าข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถใช้บังคับหรือเป็นโมฆะทั้งหมด เราจะแก้ไขหรือแทนที่เงื่อนไขนั้นๆด้วยเงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฏหมายและมีผลบังคับใช้ได้ และ บรรลุตามวัตถุประสงค์แรกเริ่ม และเจตนาของเราตามเงื่อนไขเดิม ข้อตกลงฉบับนี้ไม่อาจ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยคุณ เว้นแต่จะมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันทั้งคุณและผู้รับมอบอำนาจของเรา
ข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการจดทะเบียนโดเมนภายใต้.asia

REGISTRANT’S OBLIGATIONS TO THE REGISTRY OPERATOR

Use of Personal Data by Registry Operator

The Registered Registrant consents to the use, copying, distribution, publication, modification and other processing of its Personal Data by DotAsia Organisation Limited and its designees and agents in a manner consistent with the purposes specified pursuant to the Registry-Registrar Agreement and with relevant mandatory local data protection, laws and privacy.

Timely Update of Information

The Registered Registrant agrees to correct and update the registration information for the Registered Name immediately during the registration term for the Registered Name.

Compliance with Registry and ICANN Policies

In addition to the complying with the Registrar’s policies, the Registered Registrant* agrees to comply with those ICANN requirements, standards, policies, procedures, and practices for which the Registry Operator DotAsia Organisation Limited has monitoring responsibility in accordance with the Registry Agreement or with other arrangements with ICANN.

The Registered Registrant agrees to comply with all the operational standards, policies, procedures, and practices for the .ASIA Registry as established from time to time in a non-arbitrary manner by DotAsia Organisation Limited (“Registry Policies “).  The Registered Registrant acknowledges that Registry Policies are applicable to all registrars and/or registered name holders/registrants.  Any changes of the Registry Policies by the DotAsia Organisation Limited that are consistent with the Registry Agreement shall be effective upon thirty (30) days’ notice by DotAsia Organisation Limited to Registrar.

The Registered Registrant agrees to be bound by the terms and conditions as set down by DotAsia Organisation Limited during the initial launch and the general operations of the .ASIA TLD, including without limitation its Start-Up Policies where such terms and conditions include the submission to a binding arbitration for disputes arising from the Start-Up process or any allocation of domain names.

Dispute Resolution

The Registered Registrant agrees to submit to proceedings commenced under ICANN’s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) and to proceedings commenced under ICANN’s Charter Eligibility Dispute Resolution Policy (“CEDRP”).

The Registered Registrant agrees to submit to proceedings commenced under other dispute resolution policies as set forth by DotAsia Organisation Limited from time to time in the Registry Policies, including but not limited to expedited processes for suspension of a domain name by claims sought by intellectual property right holders, Internet engineering and security experts or other competent claimants in the purpose of upholding the stability, security and integrity of the .ASIA Registry.

Charter Eligibility Declaration Contact’s Joint Responsibility

The Registered Registrant acknowledges and agrees to comply with the .ASIA Charter Eligibility Requirement.

The Registered Registrant acting as Registrant Contact represents and warrants that it has made known to the Charter Eligibility Declaration Contact (the “CED Contact”), and the CED Contact has agreed, that the Registrant Contact and the CED Contact will jointly be defined as the Registered Name Holder, and that it shall be jointly responsible for the Registered Name in the event of a dispute or a challenge over the Registered Registrant’s legal entitlement to or the ownership of the Registered Name.  The CED Contact shall be bound by the provisions in the DotAsia Organisation Limited’s .ASIA Charter Eligibility Requirement Policy published from time to time. 

Registered Registrant acting as Registrant Contact agrees that it has obtained an agreement from the CED Contact that the Registrant Contact shall remain the Operating Contact for all operations of the domain, including but not limited to domain transfer and updates.

Indemnity Given to Registry Operator

The Registered Registrant agrees to indemnify, to the maximum extent permitted by law, defend and hold harmless the Registry Operator DotAsia Organisation Limited and its directors, officers, employees and agents from and against any and all claims, damages, liabilities, costs and expenses, including reasonable legal fees and expenses, arising out of or relating to the Registered Name Holder’s domain name registration and or use. 

Notwithstanding the other provisions in this Agreement, the Registered Name Holder agrees that this indemnification obligation shall survive the termination or expiration of this registration agreement.

DotAsia Organisation Limited’s Reservation of Rights

The Registered Registrant acknowledges and agrees that DotAsia Organisation Limited and Registry Services Provider, acting in consent with DotAsia Organisation Limited, reserves the right to deny, cancel or transfer any registration that it deems necessary, in its sole discretion (i) to protect the integrity security, and stability of the registry; (ii) to comply with all appropriate laws, government rules or requirements, requests of law enforcement, in compliance with any dispute resolution process; (iii) to avoid any liability, civil or criminal, on the part of DotAsia Organisation Limited as well as its affiliates, subsidiaries, officers, directors, representatives, employees, and stockholders; (iv) for violations of the terms and conditions herein: or (v) to correct mistakes made by DotAsia Organisation Limited, the Registry Services Provider or any registrar in connection with a domain name registration.  DotAsia Organisation Limited also reserves the right to freeze a Registered Name such as placing a domain name on hold, lock, or other status during the resolution of a dispute.

DotAsia Organisation Limited as Intended Third-Party Beneficiary

Notwithstanding anything in this Agreement to the contrary, DotAsia Organisation Limited, the Registry Operator of the .ASIA TLD, is and shall be an intended third party beneficiary of this Agreement.  As such, the parties to this Agreement acknowledge and agree that the third party beneficiary rights of DotAsia Organisation Limited have vested and that it has relied on its third party beneficiary rights under this Agreement in agreeing to DotArai Co., Ltd. being a registrar for the .ASIA TLD.  Additionally, the third party beneficiary rights of DotAsia Organisation Limited shall survive any termination or expiration of this Agreement.

Conflict between this Section with Other Sections of Registration Agreement

The Registered Registrant acknowledges that in the event of conflict between this section of the Agreement and other sections of the same, this section shall prevail.


ข้อกำหนดและนโยบายการจดทะเบียนโดเมนภายใต้.th

(กำหนดโดย THNIC ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแล .th)

ประเภทของการจดชื่อโดเมน: ใครๆก็สามารถขอจดทะเบียนชื่อโดเมนลำดับที่สามภายใต้ .th ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของTHNIC เพื่อนำไปใช้งานได้

ผู้ถือครองชื่อโดเมน: ชื่อโดเมนแต่ละชื่อจะต้องมีผู้ถือครอง ซึ่งหมายถึง "ตัวแทนขององค์กร" (Organizational contact) ในกรณีจดทะเบียนในนามองค์กรหรือบุคคลในกรณีจดทะเบียนในนามบุคคล

การจัดการลำดับของคำร้อง: THNIC ถือหลักปฏิบัติต่อคำร้องทุกรายด้วยหลัก คือ ผู้ที่ส่งใบแบบฟอร์มคำร้องมาก่อนจะได้รับการบริการก่อน ผู้ส่งคำร้องจะเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อความถูกต้องของข้อมูล ดังนั้นผู้ส่งคำร้องจะต้องทำการตรวจสอบทุกข้อความที่ถูกกรอกลงในแบบฟอร์ม

การขอเปลี่ยนหรือลบชื่อโดเมนให้ใช้กระบวนการเดียวกับการจดทะเบียนใหม่ เว้นแต่ในบางสถานการณ์ หรือคำร้องพิเศษที่ร้องขอจากผู้จดทะเบียน

ผู้ถือครองโดเมนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งคำร้องในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อ ชื่อโดเมนที่ถือครอง เช่น การเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์การเปลี่ยนผู้ดูแล หรือ การเปลี่ยนสถานที่ติตต่อ เป็นต้น

ขั้นตอนการจดทะเบียน: โดยปกติ THNIC จะใช้เวลา 3 วันทำการ ในการจดทะเบียนสำหรับแบบฟอร์มการขอจดทะเบียนที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามกฏการจดทะเบียน

การยกเลิกการจดทะเบียน: THNIC สามารถจะลบชื่อโดเมนภายใต้ .th ได้เมื่อ

1. เป็นคำร้องขอจากผู้ถือครองชื่อโดเมนโดยผู้ถือครองชื่อโดเมนที่ต้องการลบชื่อโดเมนสามารถส่งคำร้องมาได้โดยใช้แบบฟอร์มของ THNIC

2. ผู้ถือครองชื่อโดเมนไม่ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมรายปีภายใน 30 วันนับแต่วันถึงกำหนดชำระ

3. การจดทะเบียนใดๆ สามารถถูกเพิกถอนได้ ด้วยคำสั่งจากศาล

ชื่อโดเมนที่ถูกลบชื่อจะถูกเปิดให้กับผู้ที่ต้องการ โดยผู้ต้องการสามารถส่งคำร้องขอได้ทันทีหลังการลบชื่อนั้น

ความรับผิดชอบต่อโดเมน: ผู้ที่ขอจดทะเบียนชื่อโดเมน จะต้องรับผิดชอบในทุกกรณีในฐานะที่เป็นผู้ทรงสิทธิ์ต่อชื่อนั้น การส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนถือเป็นการรับรองต่อ THNIC ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิทั้งมวลที่จะใช้ชื่อนั้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้ขอจะต้องแน่ใจว่า เขา/เธอ ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องในฟอร์มการสมัคร และจะถือสิทธิทั้งมวลที่จะใช้ชื่อนี้ดังที่แสดงไว้ในแบบฟอร์ม ผู้ทรงสิทธิจะกัน THNIC ออกจากความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งเป็นผลจากการใช้ชื่อโดเมนของผู้ทรงสิทธิ ดังนั้นถือว่า THNIC ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ในการพิสูจน์ และยืนยันการใช้สิทธิในชื่อโดเมน

การโอนชื่อโดเมน: THNIC จะไม่เป็นตัวกลางในข้อขัดแย้งใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ถือครองชื่อโดเมน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครขอจดทะเบียน ชื่อโดเมนแต่ละราย ในการสืบค้นในระบบจดทะเบียนของ THNIC ก่อนที่จะเลือกชื่อโดเมน และ THNIC จะไม่รับผิดชอบในชื่อที่ถูกเลือกโดยผู้สมัครแต่ละราย หากมีการพบภายหลังว่า มีความไม่เหมาะสมจากบุคคลอื่น ๆ อย่างไรก็ตามหากมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ระหว่างกระบวนการจดทะเบียน THNIC จะหยุดกระบวนการไว้ก่อนจนกระทั่งข้อขัดแย้งนั้น ๆ สิ้นสุดลง โดยต้องมีการลงชื่อ ในข้อตกลงทางกฎหมาย เป็นลายลักษณ์อักษร จากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย รวมทั้งจากศาล และได้ส่งมาถึง THNIC เรียบร้อย

พันธะของ THNIC: THNIC ไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย และในการปฏิบัติงาน ต่อความเสียหายในการใช้งาน การขัดข้องในการดำเนินธุรกิจ หรือการณ์ใด ๆ โดยทางอ้อม ทางพิเศษ โดยบังเอิญ หรือเป็นผลที่สืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียกำไรที่พึงได้) ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำในรูปแบบใดทั้งในการทำสัญญา การละเมิด (รวมถึงการกระทำโดยประมาท) หรืออื่นใดก็ตาม แม้ว่า THNIC จะได้รับคำแนะนำ ให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นนั้นก็ตาม

THNIC ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่ ดังนี้

co.th

สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม / เอกสาร

http://www.thnic.co.th/images/pdf-icon.gif  ตัวอย่างเอกสาร PDF

http://www.thnic.co.th/images/pdf-icon.gif  ตัวอย่างใบภพ01 PDF ( ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่ )

http://www.thnic.co.th/images/pdf-icon.gif  ตัวอย่างใบภพ09 PDF ( ใช้สำหรับแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น )

http://www.thnic.co.th/images/pdf-icon.gif  ตัวอย่างใบภพ20 PDF

http://www.thnic.co.th/images/pdf-icon.gif  ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ PDF ( ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่ )

in.th

สำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม / เอกสาร

http://www.thnic.co.th/images/pdf-icon.gif  ตัวอย่างเอกสาร PDF ( สำหรับบุคคลทั่วไป )

ac.th

สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย เอกสาร

http://www.thnic.co.th/images/pdf-icon.gif  ตัวอย่างเอกสาร PDF

http://www.thnic.co.th/images/pdf-icon.gif  ตัวอย่างใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน PDF

go.th

สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาล ไทย ( มติการประชุมคณะรัฐมนตรี ) / เอกสาร

http://www.thnic.co.th/images/pdf-icon.gif  ตัวอย่างเอกสาร PDF ( เอกสารออกโดย CIO )

http://www.thnic.co.th/images/pdf-icon.gif  ตัวอย่างเอกสาร PDF ( เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO )

net.th

สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ / เอกสาร

http://www.thnic.co.th/images/pdf-icon.gif  ตัวอย่างเอกสาร PDF

or.th

สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เอกสาร

http://www.thnic.co.th/images/pdf-icon.gif  ตัวอย่างเอกสาร PDF

mi.th

สำหรับหน่วยงานทางทหาร เอกสาร

http://www.thnic.co.th/images/pdf-icon.gif  ตัวอย่างเอกสาร PDF

การตั้งชื่อโดเมน:ชื่อโดเมนแต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9)อย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 24 ตัว ชื่อโดเมนสามารถมีตัวอักษรพิเศษ คือ ยัติภังค์ (เครื่องหมายขีดสั้น ๆ ที่ใช้เชื่อมคำผสมหรืออื่น ๆ (-)) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ นอกจากนี้ชื่อที่เลือกนั้นจะต้องเหมือนกับชื่อเต็ม หรือชื่อย่อที่ใช้จดทะเบียนองค์กรมากที่สุด

จำนวนชื่อโดเมน:แต่ละองค์กรสามารถที่จะขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้เพียง 1 ชื่อจากทุกหมวดหมู่ที่ให้บริการนั้น

การแจ้งข้อมูลเท็จ: THNIC ถือเป็นความผิดในเรื่องการแจ้งข้อมูลเท็จในการขอจดทะเบียนชื่อโดเมน และหาก THNIC ทราบเรื่องดังกล่าว THNIC สงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกชื่อโดเมนนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือครองชื่อโดเมนทราบล่วงหน้าและจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ แก่ผู้ถือครองชื่อโดเมนนั้น

ข้อมูลบน WHOIS:THNIC บรรจุข้อมูลของชื่อโดเมนที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูล WHOIS ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถสืบค้นได้โดยคำสั่ง whois (who is)จากเชลล์แอคเคาท์ใด ๆ หรือจากเว็บเพจ whois ของ THNIC ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการรู้ถึงผู้ที่ใช้ชื่อโดเมน "thnic.net" ก็พิมพ์ "whois -h whois.thnic.net thnic.net" ที่พร้อมพ์ของเชลล์แอคเคาท์ของผู้ใช้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นชื่อเต็มของผู้ถือครองชื่อโดเมน (ผู้บริหารชื่อโดเมน) ผู้ดูแลฝ่ายเทคนิค และผู้ติดต่อสำหรับการเก็บเงิน (billing contact) รวมทั้งชื่อโฮสต์ (เนมเซิร์ฟเวอร์)ที่ให้บริการเนมเซอร์วิสแก่ชื่อโดเมนนั้น

ความเป็นส่วนตัว:THNIC ถือสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลในฐานข้อมูล WHOIS แก่สาธารณชน ทั้งในลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ จากการเรียกดูด้วยฟอร์มออนไลน์

การป้องกันเมล์ขยะ:การส่งเมล์ขยะถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ THNIC สงวนสิทธิในการเพิกถอน การจดทะเบียนของโดเมนใด ๆ ที่พบว่ามีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกกฎหมาย รวมทั้งใช้โจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งอีเมล์ขยะที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การพิจารณานี้ ไม่นับกรณีที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ลงแอดเดรสอีเมล์ เพื่อการตอบกลับจำนวนมาก อันเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานของเจ้าของอีเมล์


ข้อตกลงการจดทะเบียนโดเมนภายใต้โครงการ Go Online
การจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์หรือชื่อโดเมนสำหรับเว็บไซต์
- โดเมนที่จดผ่านโครงการจะไม่มีค่าบริการโดเมนในปีแรก แต่จะมีค่าบริการต่ออายุโดเมนในปีถัดไป รายละเอียดในหัวข้อ การแจ้งเตือนเมื่อโดเมนหมดอายุและการต่ออายุโดเมน
- หนึ่งธุรกิจจะสามารถจดทะเบียนโดเมนฟรีปีแรกผ่านโครงการได้เพียงหนึ่งโดเมนเท่านั้น
- โดเมนที่จดทะเบียนฟรีผ่านโครงการจะต้องใช้บริการเว็บไซต์ของโครงการ และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง name server หรือย้ายออกไปที่อื่นในระยะเวลาหนึ่งปีแรกได้

การแจ้งเตือนเมื่อโดเมนหมดอายุและการต่ออายุโดเมน
ระบบของดอทอะไรจะมีการแจ้งเตือนก่อนโดเมนหมดอายุ 60 วัน 45 วัน 30 วัน 15วัน 7 วัน 3 วัน และ1 วัน โดยจะมีอีเมล์ส่งไปแจ้งที่อีเมล์ของผู้ดูแลโดเมนซึ่งกรอกข้อมูลไว้ตั้งแต่เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งแรก ในกรณีที่ไม่มีการระบุอีเมล์ในขั้นตอนการสมัคร ระบบจะจัดส่งไปยังอีเมล์ info@domain.xx.th ซึ่งเป็นอีเมล์ที่ทางดอทอะไรได้สมัครและเปิดใช้งานให้กับทุกโดเมนที่จดทะเบียนภายใต้โครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกต่ออายุโดเมนหรือไม่ต่ออายุโดเมนในปีถัดไปได้ ทั้งนี้หากท่านเลือกที่จะต่ออายุโดเมนนั้น
- ค่าบริการต่ออายุโดเมน .in.th 428 บาทต่อปี
- ค่าบริการต่ออายุโดเมน .co.th 799 บาทต่อปี
ค่าบริการต่ออายุโดเมนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามประกาศบนหน้าเว็บ www.DotArai.com (ราคาโปรโมชั่นจะต่ำกว่าราคาปกติทั่วไป)
กรณีไม่ต่ออายุโดเมน โดเมนที่หมดอายุเกิน 30 จะไม่สามารถใช้งานต่อไปได้

การยกเลิกชื่อโดเมนภายใต้โครงการ
1. การยกเลิกโดเมน .in.th และ .co.th ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารประกอบการจดทะเบียน กรุณาส่งข้อความยกเลิกจากอีเมล์ที่ใช้สมัครโครงการมายัง goonline@dotarai.co.th หรือโทรแจ้งยกเลิกที่ call center
2. การยกเลิกโดเมน .in.th กรณีโดเมนถูกจดทะเบียนแล้ว
- กรณีจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือครองโดเมนที่จดทะเบียน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุข้อความ “ต้องการขอลบโดเมน (ระบุ ชื่อโดเมน.in.th)”
- กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล ออกจดหมายจากบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ธุรกิจ (ใช้หัวจดหมายของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ระบุเนื้อหาแจ้งขอลบโดเมน (ระบุ ชื่อโดเมน.in.th) ลงนามเอกสารโดยกรรมการผู้จัดการบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมประทับตราบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี)
3. การยกเลิกโดเมน .co.th กรณีโดเมนถูกจดทะเบียนแล้ว
ออกจดหมายจากบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ธุรกิจ (ใช้หัวจดหมายของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ระบุเนื้อหาแจ้งขอลบโดเมน (ระบุ ชื่อโดเมน.co.th) ลงนามเอกสารโดยกรรมการผู้จัดการบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมประทับตราบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี)

รายละเอียดอื่นๆภายใต้โครงการสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://register.dotarai.com/docs/gtbo_doc.html


.tel TelHosting Agreement

Domain Name Holder has entered into a registration agreement with DotArai Co., Ltd. (DotArai) to register a .tel domain name, and has ordered DotArai or its service providers to provide a resolution service for this domain name within the domain name system (DNS). The provision of this domain name resolution service is effected solely under the present agreement, which the Domain Name Holder is required to accept prior to ordering the service.

1. Terms and Conditions: This Registration Agreement ("Agreement") sets forth the terms and conditions of your use of .tel hosting and related services ("Services"). In this Agreement "you" and "your" refer to you and the registrant listed in the WHOIS contact information for the domain name. "We", "us" and "our" refer to DotArai Co., Ltd. By using the Service(s), you agree to all terms and conditions of this Agreement, the UDRP (defined below) and the rules, policies, or agreements published in association with specific of the Service(s) and/or which may be enforced by ICANN, the registries, and governments.

2. Passage of Time: This Agreement will change over time. If, as a result of such a change, you no longer agree with the terms of this Agreement, you agree that your exclusive remedy is to transfer your domain name registration services to another registrar or request of us that we cancel your domain name registration services. If you continue to use the Services following a change in this Agreement and/or the Services, your continued use of the Services indicates your consent to the changes. Any such revision or change will be binding and effective within 30 days of when the revised Agreement or change to the Service(s) is posted to our website, or 15 days after you view the revised Agreement or 15 days after notification is sent to the e-mail address provided in association with your domain name registration. You agree to review this Agreement periodically to make yourself aware of any such revisions.

3. Account: You must create an account to use the Services. You are responsible for maintaining and updating all login IDs, passwords, and for all access to and use of your account by you or any third party.

4. Responsibility for Content: Domain Name Holder is solely and fully responsible for all information, data and text (“Content”) provided in connection with the Domain Name. The name service provider, its service providers and designees shall have the right (but not the obligation) in their sole discretion to refuse or remove any Content.

5. Use of Information: Domain Name Holder agrees to provide updated, current content. If Domain Name Holder provides information about a third Party or employer, Domain Name Holder hereby represents and warrants that it has

(a) provided notice to that third Party of the disclosure and use of that Party’s information in connection with the Domain Name, and

(b) obtained that third Party’s express  consent to the disclosure and use of that Party’s information.

Domain Name Holder expressly consents to the use of Content by Telnic and its service providers to provide the Services, to conduct analyses related to the Services, and as otherwise described in Telnic’s posted privacy policy.

6. Prohibited Activities: Domain Name Holder will not use the services or provide content which could

(a) violate any applicable local, state or national law,

(b)give rise to criminal, civil or other liability to the name service provider, its service provider or designees, or

(c) damage the reputation of the name service provider, its service provider or designees.

7. Reservation of Rights: We and/or our service providers reserve the right to withhold or suspend services as it deems necessary in its discretion

(a) to protect the integrity and stability of the registry

(b) to comply with any applicable laws, government rules or requirements, requests of law enforcement, or any dispute resolution process

(c) to avoid any liability, civil or criminal, on their part, as well as on the part of their affiliates, subsidiaries, officers,

(d) for violations of this Agreement, including, without limitation, the exhibits hereto

(e) to correct mistakes in connection with a domain name registration

(f) to enforce the TLD Requirements and

(g) to prevent use of the Domain Name in a manner contrary to the intended purpose of the Registry TLD.

We and/or our service providers also reserve the right to suspend the provision of services during resolution of a dispute.

8. Representations and Warranties: Domain Name Holder represents and warrants that:

(a) to its knowledge, the Content does not and will not infringe upon or otherwise violate the rights of any third Party

(b) it does not intend to use the Content for any unlawful purposes

(c) it will not knowingly submit Content in violation of any applicable laws or regulations or of the rights of any third parties and

(d) it will comply with the TLD Requirements.

9. Communications with Domain Name Holder: Telnic shall have the right to communicate directly with the Domain Name Holder in connection with any issue relating to a Domain Name and the Domain Name Holder’s membership of the .tel community. The Domain Name Holder will respond promptly to such communications from Telnic and will resolve in any errors in content notified to the Domain Name Holder.

10. Jurisdiction and Applicable Law: Any dispute, controversy or claim between the Domain Name Holder and Telnic relating to a Domain Name or a request for a Domain Name shall be subject to the laws of England and Wales and the Parties submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales.


ข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการจดทะเบียนโดเมนภายใต้ .name

SERVICE DESCRIPTION

Please refer to the following URLs for a service description of the .name domain and email forwarding services:

(a) Domains:

Appendix 7 of the agreement between The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) and The Global Name Registry, Limited, as assigned to VeriSign, Inc. and its affiliates (“the ICANN Agreement”), available at http://www.icann.org/en/tlds/agreements/name/appendix-07-15aug07.htm

Appendix 11 of the ICANN Agreement, available at http://www.icann.org/en/tlds/agreements/name/appendix-11-15aug07.htm

(b) Email forwarding:

Appendix 7 Section 7 of the ICANN Agreement, available at http://www.icann.org/en/tlds/agreements/name/appendix-07-15aug07.htm

Appendix 11 of the ICANN Agreement, available at http://www.icann.org/en/tlds/agreements/name/appendix-11-15aug07.htm

.name RESTRICTIONS

Registrations in the .name TLD must constitute an individual’s “Personal Name”. For purposes of the .name restrictions (the “Restrictions”), a "Personal Name" is a person's legal name, or a name by which the person is commonly known. A "name by which a person is commonly known" includes, without limitation, a pseudonym used by an author or painter, or a stage name used by a singer or actor.

.name CERTIFICATIONS

As a .name domain name Registrant, you hereby certify that:

(a) You have the authority to enter into this Agreement; and

(b) The registered domain name or .name email address is your Personal Name.

PROVISION OF REGISTRATION DATA

(a) As part of the registration process, you are required to provide us with certain information and to update this information to keep it current, complete and accurate. This information includes the information contained in the Whois directory, including: (i) your full name and postal address, email address, voice telephone number, and fax number, if available; (ii) the IP addresses and names of the primary nameserver and any secondary nameserver(s) for the domain name; (iii) the full name, postal address, email address, voice telephone number, and fax number, if available, of the technical contact for the domain name; (iv) the full name, postal address, email address, voice telephone number, and fax number if available of the administrative contact for the domain name; (v) the name, postal address, email address, voice telephone number, and fax number, if available, of the billing contact for the domain name. You agree and understand that the foregoing registration data will be publicly available and accessible on the Whois directory as required by Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”). You further understand that the foregoing registration data may be transferred outside of the European Community, such as to the United States, and you expressly consent to such export.

(b) You hereby represent and warrant the data provided in the registration application is true, correct, up-to-date and complete and that you will continue to keep all of the information provided up-to-date. Your willful provision of inaccurate or unreliable information, your willful failure to promptly update information provided to us, or any failure to respond to our inquiries addressed to the email address of the administrative, billing or technical contact then appearing in the Whois directory with respect to a domain name concerning the accuracy of contact details associated with any registration(s) or the registration of any domain name(s) registered by or through you or your account shall constitute a breach of this Agreement. Any information collected by us concerning an identified or identifiable natural person (“Personal Data”) will be used in connection with the registration of your domain name(s) and for the purposes of this Agreement and as required or permitted by the ICANN Agreement or an ICANN policy. VeriSign (“Registry Operator”) may share your personal data with third parties that act as subcontractors to it for the purposes of this Agreement, and you agree that your personal data may be shared with Registry Operator’s subcontractors. You also agree that from time to time, Registry Operator may share some of your personal data, such as your address and postcode, with third parties who are conducting, on behalf of Registry Operator, market analysis.

DOMAIN NAME DISPUTE POLICY

If you reserved or registered a .name domain name through us, you agree to be bound by the current domain name dispute policy that is incorporated herein and made a part of this Agreement by reference. Please take the time to familiarize yourself with that policy. You hereby acknowledge that you have read and understood and agree to be bound by the terms and conditions of the following documents, as they may be amended from time to time, which are hereby incorporated and made an integral part of this Agreement:

(a) the Eligibility Requirements (the “Eligibility Requirements”), available at http://www.icann.org/en/tlds/agreements/name/appendix-11-15aug07.htm

(b) the Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy (the “ERDRP”), available at http://www.icann.org/en/udrp/erdrp-policy.html

(c) the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "UDRP"), available at http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm.

Personal Name domain names and Personal Name email addresses will be granted on a first-come, first-served basis, except for registrations granted as a result of a dispute resolution proceeding. According to the Eligibility Requirements, the following categories of Personal Name Registrations may be registered: (i) the Personal Name of an individual; (ii) the Personal Name of a fictional character, if you have trademark or service mark rights in that character's Personal Name; (iii) in addition to a Personal Name registration, you may add numeric characters to the beginning or the end of your Personal Name so as to differentiate it from other Personal Names.

The ERDRP applies to challenges to (i) registered domain names and email address registrations within .name on the grounds that a Registrant does not meet the Eligibility Requirements, and (ii) Defensive Registrations within .name.

The UDRP applies to complaints by trademark or service mark owners concerning the registration and use of an Internet domain name registered by a Registrant.

DOMAIN NAME DISPUTE POLICY MODIFICATIONS

You agree that Registry Operator may modify the dispute policy from time to time. Registry Operator will post any such revised policy on its Web site at least thirty (30) calendar days before it becomes effective. You agree that, by maintaining the reservation or registration of your domain name or .name email address after modifications to the dispute policy become effective, you have agreed to these modifications. You acknowledge that if you do not agree to any such modification, you may terminate this Agreement. We will not refund any fees paid by you if you terminate your Agreement with us.

DOMAIN NAME DISPUTES

You agree that if your use of our domain name registration services is challenged by a third party, you will be subject to the provisions specified in the dispute policy in effect at the time of the dispute. You agree that in the event a domain name dispute arises with any third party, you will indemnify and hold DotArai harmless pursuant to the terms and conditions set forth below in this Agreement. If we are notified that a complaint has been filed with a judicial or administrative body regarding your use of our domain name registration services, you agree not to make any changes to your domain name record without our prior approval.

We may not allow you to make changes to such domain name record until (i) we are directed to do so by the judicial or administrative body, or (ii) we receive notification by you and the other party contesting your registration and use of our domain name registration services that the dispute has been settled.

.NAME EMAIL

(a) The service for which you have registered may, at your option, include .name Email. To the extent you opt to use .name Email, you are obliged to do so in accordance with all applicable laws and are responsible for all use of .name Email, including the content of messages sent through .name Email.

(b) You undertake to familiarize yourself with the content of and to comply with the generally accepted rules for Internet and email usage. This includes, but is not limited to the Acceptable Use Policy, available upon request, as well as the following restrictions. Without prejudice to the foregoing, you undertake not to use .name Email:

   (i)to encourage, allow or participate in any form of illegal or unsuitable activity, including but not restricted to the exchange of threatening, obscene or offensive messages, spreading computer viruses, breach of copyright and/or proprietary rights or publishing defamatory material;

   (ii)to gain illegal access to systems or networks by unauthorized access to or use of the data in systems or networks, including all attempts at guessing passwords, checking or testing the vulnerability of a system or network or breaching the security or access control without the sufficient approval of the owner of the system or network;

   (iii)to interrupt data traffic to other users, servers or networks, including, but not restricted to, mail bombing, flooding, Denial of Service (DoS) attacks, willful attempts to overload another system or other forms of harassment; or

   (iv)for spamming, which includes, but is not restricted to, the mass mailing of unsolicited email, junk mail, the use of distribution lists (mailing lists) which include persons who have not specifically given their consent to be placed on such a distribution list.Users are not permitted to provide false names or in any other way to pose as somebody else when using .name Email.

(c) Registry Operator reserves the right to implement additional anti-spam measures, to block spam or mail from systems with a history of abuse from entering Registry Operator’s .name Email.

(d) You understand and agree that Registry Operator may delete material that does not conform to clause (c) above or that in some other way constitutes a misuse of ,name Email. You further understand and agree that Registry Operator is at liberty to block your access to .name Email if you use .name Email in a way that contravenes this Agreement. You will be given prior warning of discontinuation of the .name Email unless it would damage the reputation of Registry Operator or jeopardize the security of Registry Operator or others to do so. Registry Operator reserves the right to immediately discontinue .name Email without notice if the technical stability of .name Email is threatened in any way, or if you are in breach of this Agreement. On discontinuing .name Email, Registry Operator is not obliged to store any contents or to forward unsent email to you or a third party.

(e) You understand and agree that to the extent Registry Operator is required by law to disclose certain information or material in connection with your .name Email, Registry Operator will do so in accordance with such requirement and without notice to you.

RESERVATION OF RIGHTS

DotArai and Registry Operator expressly reserve the right to deny, cancel or transfer any registration that it deems necessary, in its discretion, to protect the integrity and stability of the Registry, to comply with any applicable laws, government rules or requirements, requests of law enforcement, in compliance with any dispute resolution process, or to avoid any liability, civil or criminal, on the part of DotArai and/or Registry Operator, as well as their affiliates, subsidiaries, officers, directors and employees. DotArai and Registry Operator also reserve the right to freeze a domain name during a resolution of a dispute.

LIMITATION OF LIABILITY

You agree that Registry Operator will have no liability of any kind for any loss or liability resulting from (i) the processing of registration requests prior to live SRS launch, including, without limitation, your ability or inability to obtain a .name domain name or .name Email address registration using these processes; or (ii) any dispute over any .name domain name, .name Email address, Defensive Registration or NameWatch Registration, including the decision of any dispute resolution proceeding related to any of the foregoing.

INDEMNIFICATION

You agree to indemnify, defend and hold harmless Registry Operator, and its directors, officers, employees, affiliates and agents from and against any and all claims, damages, liabilities, costs and expenses, including reasonable legal fees and expenses, arising out of or relating to your registration and your breach of this Agreement. This indemnification obligation will survive the termination or expiration of this Agreement.

Terms and Conditions for .tv Registration

Addition to the terms set forth above, the following terms shall apply to registrants of .TV domain names. Premium .TV domains, shall be determined and designated Premium names by the Registry, and such Premium names are non-transferable to another registrar. Registration prices for Premium .TV domain names may vary and may be changed from time to time. In addition, renewal prices for Premium .TV names may be different from the original registration price. The up to dated prices of .tv premium names can be found at http://www.dotarai.co.th/tv-premium.php. For .tv premium names that are not renewed (for names that are expired or canceled), DotArai reserves the right to raise or lower the price of the registration fee before making it available for re-registration by someone else. The registration period for a .TV domain name is for one-year. Your registration of a domain name in the .TV top-level domain is subject to policies established or revised from time to time by the registry for such .TV domain name (".TV TLD Registry"), in its capacity as the registry for a .TV domain. The .TV's registry's current policies (".TV Registry Policies") are available for you to review at the registry web site. You agree to be bound by and comply with the applicable Registry Policies, including amendments and modifications thereto, with respect to your .TV domain Name registration. Such policies shall not alter the terms and conditions of this Agreement. To the extent there is a conflict between the Registry policies and the terms of this Agreement, the terms of this Service Agreement shall prevail. You agree that the .TV Registry has the right to enforce the .TV Registry Policies.

Terms and Conditions for .mobi Registration

Registered Name Holder shall: Indemnify to the maximum extent permitted by law, defend and hold harmless Registry Operator, and its directors, officers, employees and agents from and against any and all claims, damages, liabilities, costs and expenses, including reasonable legal fees and expenses, arising out of or relating to the Registered Name Holder’s domain name registration and or use, and this indemnification obligation survive the termination or expiration of the registration agreement; (3.7)

Indemnify, defend and hold harmless Registry Services Provider, its subsidiaries and affiliates, and the directors, officers, employees and agents or each of them, from and against any and all claims, damages, liabilities, costs and expenses, including reasonable legal fees and expenses, arising out of or relating to the Registered Name Holder’s domain name registration and or use, and indemnification obligation survive the termination or expiration of the registration agreement; (3.7.1)

Acknowledge and agree that notwithstanding anything in this Agreement to the contrary, mTLD Top Level Domain Ltd. (“dotMobi”), the Registry Operator of the .mobi TLD, is and shall be an intended third party beneficiary of this Agreement. As such, the parties to this Agreement acknowledge and agree that the third party beneficiary rights of dotMobi have vested and that dotMobi has relied on its third party beneficiary rights under this Agreement in agreeing to DotArai being a registrar for the .mobi top-level domain. Additionally, the third party beneficiary rights of dotMobi shall survive any termination or expiration of this Agreement. (3.8.3)

Comply with ICANN requirements, standards, policies, procedures, and practices for which Registry Operator has monitoring responsibility in accordance with the Registry Agreement or other arrangement with ICANN; (3.8.1)

Comply with operational standards, policies, procedures, and practices for the Registry TLD established from time to time by Registry Operator in a non-arbitrary manner as Registry Policies, applicable to all registrars and/or Registered Name Holders, and consistent with the Registry Agreement shall be effective upon thirty days notice by Registry Operator to Registrar; (3.8.2)

Consent to the use, copying, distribution, publication, modification and other processing of Registered Name Holder's Personal Data by Registry Operator and its designees and agents in a manner consistent with the purposes specified pursuant to Subsection 2.6 and with relevant mandatory local data protection, laws and privacy; (3.8.4)

Submit to proceedings commenced under ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP"); (3.8.5)

Immediately correct and update the registration information for the registered Name during the registration term for the Registered Name; (3.8.6)

Acknowledge and agree to be bound by the terms and conditions of the initial launch and general operations of the Registry TLD, including without limitation the Limited Industry Launch, the Sunrise Period, the Land Rush Period, the Sunrise Dispute Resolution Policy, the Premium Name Allocation Process, and the General Registration Period , and further to acknowledge that Registry Operator and the Registry Service Provider has no liability of any kind for any loss or liability resulting from the proceedings and processes relating to the Limited Industry Launch, the Sunrise Period, the Land Rush Period, the Sunrise Dispute Resolution Policy, the Premium Name Allocation Process, and the General Registration Period including, without limitation: (a) the ability or inability of a registrant to obtain a Registered Name during these periods, and (b) the results of any dispute made during the limited industry launch or over a Sunrise Registration. (3.8.7)

Acknowledge and agree that the Registry and Registry Services Provider, acting in consent with the Registry, reserves the right to deny, cancel or transfer any registration that it deems necessary, in its discretion (i) to protect the integrity and stability of the registry; (ii) to comply with all applicable laws, government rules or requirements, requests of law enforcement, in compliance with any dispute resolution process; (iii) to avoid any liability, civil or criminal, on the part of the Registry as well as its affiliates, subsidiaries, officers, directors, representatives, employees, and stockholders; (iv) for violations of the terms and conditions herein; or (v) to correct mistakes made by the Registry or any registrar in connection with a domain name registration, and the Registry also reserves the right to freeze a Registered Name during resolution of a dispute. (3.8.8.)

Acknowledge and agree that they must comply with the requirements, standards, policies, procedures and practices set forth in the dotMobi Style Guide (www.mtld.mobi) and consent to the monitoring of the website as described in the dotMobi Style Guide monitoring guidelines (www.mtld.mobi) for compliance with the Style Guide. Furthermore, Registrant acknowledges and agrees that this Style Guide is subject to modification by the Registry with any such changes appearing at the previously designated URL, and that Registrant must

Acknowledge and agree that Proxy or Proxy Registrations will not be allowed during the Sunrise Period, the Limited Industry Launch and the Premium Name Allocation and Auction Period, and in such an instance will constitute a material breach to this contract. (3.9.1).

ข้อตกลงการใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์

เงื่อนไขการให้บริการนี้ จะถือเป็นข้อสัญญาตามกฎหมายระหว่าง บริษัท ดอท อะไร จำกัด ซึ่งต่อไปในเงื่อนไขการให้บริการนี้จะแทนว่า “DotArai” และผู้ขอใช้บริการจะแทนว่า “ผู้ใช้บริการ” ซึ่งเงื่อนไขการให้บริการนี้จะมีผลทันที หลังจากที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อ และชำระค่าบริการ ซึ่งการใช้บริการกับทาง DotArai จะถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อสัญญาการใช้บริการ และเงื่อนไขการให้บริการแล้ว และ DotArai อาจเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาการใช้ และเงื่อนไขการให้บริการ ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย อาทิเช่น ข้อมูลอันละเมิดสิทธิ์ ข้อมูลอันเป็นการข่มขู่ ลามกอนาจาร หรือส่อเค้าไปในทางลามกอนาจาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางกามรมย์ทุกชนิด หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น เช่น การเผยแพร่ข้อความ หรือรูปภาพที่ได้รับมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ในกรณีที่เป็นภาพบุคคล ไม่ว่าภาพนั้นจะเห็นหน้าบุคคลในภาพชัดเจนหรือไม่ชัดเจน การใช้ภาษาไม่สุภาพ การเผยแพร่ข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายต่อสาธารณชน หากมีการกระทำละเมิดหรือประพฤติเสียหายโดยผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว DotArai ไม่มีส่วนร่วมหรือรับรู้ในการกระทำหรือ ความประพฤตินี้ แต่อย่างใด และ DotArai มีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการต่อผู้ใช้บริการได้โดยทันที

2. ในกรณีที่ DotArai ได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากลในเว็บไซต์ หรือพื้นที่ของผู้ใช้บริการ DotArai มีสิทธิที่จะระงับบริการแก่สมาชิกนั้นๆ เพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุ และหากสอบสวนแล้วผู้ใช้บริการมีความผิดจริง DotArai มีสิทธิ์ให้ผู้ใช้บริการทำการแก้ไข หรือยกเลิกการให้บริการต่อผู้ใช้บริการได้โดยทันที หากผู้ใช้บริการไม่ให้ความร่วมมือ หรือผิดข้อสัญญา

3. DotArai สามารถเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เช่น หมายเลข IP ประวัติผู้ใช้บริการ ประวัติการใช้งาน ต่อองค์กรผู้ควบคุมกฎหมายได้ โดยไม่ต้องแจ้งต่อผู้ใช้บริการให้ทราบแต่อย่างใด และ DotArai มีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการต่อผู้ใช้บริการได้โดยทันที หากผู้ใช้บริการผิดข้อสัญญา

4. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำเว็บไซด์เพื่อให้บริการเว็บโฮสติ้ง และ อีเมล์ หรือแจกจ่ายพื้นที่ และอีเมล์ภายใต้โดเมนของผู้ใช้บริการแก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่พนักงานในองค์กรของผู้ใช้บริการ หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของท่านโดยตรง

5. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้เครือข่ายของ DotArai กระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SPAMMING หรือ E-mail การค้า โฆษณา หรือ E-mail ใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่นทุกประเภท หรือ การส่ง E-mail จำนวนมาก (Mass Unsolicited Emailing) หรือการจำหน่าย/กระจายโปรแกรมที่ใช้ส่ง E-mail จำนวนมาก และจะต้องไม่เป็น host หรืออนุญาตให้ผู้อื่นเข้ามากระทำการ หรือโฆษณาใดๆ ที่เกี่ยวกับ work@home, ไบนารี่ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งอีเมล์ขนาดใหญ่ผ่าน SOCKS, HTTP หรือตัวแทนอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกันที่จะเข้ามากระทำ SMTP (TCP port 25) กับ mail servers DotArai มีสิทธิที่จะแจ้งให้ทราบเพื่อตักเตือน หรือระงับการให้บริการชั่วคราว หากผู้ใช้บริการยังคงไม่ให้ความร่วมมือ DotArai สามารถยกเลิกการให้บริการโดยถาวรได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการติดตั้ง Script ใดๆ ที่ใช้งานทรัพยากรของระบบอย่างหนัก หรือมีการเรียกใช้ข้อมูลพร้อมกันจำนวนมากจนเกินควร รวมถึงการกระทำใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ CPU Data Transfer หรือ E-mail มากเกินขอบเขตปกติ หรือการใช้โปรแกรม IRC Bots และหรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการทำงานโดยปกติของระบบ DotArai มีสิทธิ์ให้ผู้ใช้บริการทำการแก้ไข หรือยกเลิกการให้บริการต่อผู้ใช้บริการได้โดยทันที หากผู้ใช้บริการไม่ให้ความร่วมมือหรือผิดข้อสัญญา

7. DotArai ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่สำหรับจัดเก็บ หรือรับส่งข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหว และเสียงอื่นๆ ทุกชนิด รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเสียงผ่านเว็บไซต์โดย Shockwave Flash Animation (.swf) อีกทั้งการแปลงสกุลไฟล์ หรือการบีบอัดข้อมูลต่างๆ เพื่อปกปิดสื่อข้อมูลที่แท้จริง เว้นแต่เพียงได้รับอนุญาตจาก DotArai อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น DotArai สามารถลบข้อมูล และยกเลิกการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่ามีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว

8. DotArai อนุญาตให้ใช้ข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหวในการตกแต่งเว็บไซต์ได้ดังต่อไปนี้ Shockwave Flash Animation (.swf) Gif Animation (.gif) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องมีความจุไม่เกิน 256KB ไฟล์ประเภทภาพและเสียงอื่นๆต้องมีความจุไม่เกิน 128KB

9. DotArai ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อการดาวน์โหลด การทำเว็บไซต์ประเภท Bit Torrent หรือการฟังเพลง Online ซึ่งส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำงานหนัก สร้างความเสียหายให้แก่ระบบโดยรวม เว้นแต่เพียงได้รับอนุญาตจาก DotArai อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น DotArai สามารถปิดให้บริการผู้ใช้บริการได้ทันที หากพบการกระทำดังกล่าว

10.ระบบเครือข่าย:
10.1. IP Address: หากทาง DotArai ได้กำหนด Internet Protocol Address ให้สำหรับผู้ใช้บริการ สิทธิ์การใช้ของ Internet Protocol Address นั้นจะเป็นของทาง DotArai แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น DotArai สามารถแก้ไข ควบคุม หรือยกเลิก Internet Protocol Address ใดๆที่กำหนดให้แล้วได้
10.2. การรักษาความปลอดภัยต่อระบบเครือข่าย: ผู้ใช้บริการมิได้รับอนุญาตให้กระทำการใดๆที่เป็นการรบกวนหรือละเมิดสิทธิต่อ DotArai หากมีการกระทำใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง DotArai จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด รวมถึงระงับการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การละเมิดสิทธิหรือประสงค์ร้ายต่อ DotArai และการให้บริการของ DotArai ประกอบด้วย:
• การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการใดๆ โดยผู้ใช้บริการนั้นไม่ได้อนุญาต
• การทดลองเข้าสู่ระบบเครือข่ายโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง
• การพยายามแทรกแซงหรือรบกวนการให้บริการต่อผู้ใช้บริการคนอื่นๆ หรือระบบเครือข่ายทั้งหมด
• การกระทำใดๆ เพื่อลักลอบใช้บริการโดยไม่ได้มีสิทธิ์การใช้อย่างถูกต้อง
• การกระทำใดๆ ที่มีผลกระทบทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ทำงานไม่ปกติ

11. อัตราค่าบริการ: DotArai ได้แจ้งอัตราค่าบริการในส่วนต่างๆ ต่อผู้ใช้บริการแล้วใน เว็บไซต์ของDotArai และใน E-mail ยืนยันรายการสั่งซื้อ หลังจากที่ผู้ใช้บริการทำการสั่งซื้อ ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวนั้นทาง DotArai อาจทำการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. การชำระเงิน:
12.1. อัตราค่าบริการทุกรายการของ DotArai รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
12.2. การชำระค่าบริการหลังจากครั้งแรก (ต่ออายุ) ให้ถือเอาวันครบกำหนดตามวันที่ได้รับการเปิดให้บริการเป็นหลัก เช่น หากพื้นที่มีอายุ 1 เดือน เปิดใช้บริการเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 ก็จะหมดอายุลงในวันที่ 8 ตุลาคม 2549
12.3. DotArai มีสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือยังไม่เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ หากการชำระเงินไม่สมบูรณ์ ทั้งในการชำระค่าบริการครั้งแรก หรือในวันครบกำหนดชำระค่าบริการซึ่งการระงับการให้บริการนี้ ไม่ได้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าบริการใดๆ ที่ผู้ใช้บริการจะต้องชำระ (ถ้ามี) และผู้ใช้บริการยังต้องชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาข้อมูลอีกด้วย
12.4. การชำระเงินของผู้ใช้บริการ จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้ทำการส่งหลักฐานการชำระเงินให้แก่ DotArai และ DotArai ได้รับเรียบร้อยแล้ว

13. DotArai มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ ได้ในทุกกรณี และไม่จำเป็นต้องชี้แจงให้ทราบ

14. DotArai จะไม่มีการคืนเงินที่ชำระค่าบริการต่อทาง DotArai แล้ว รวมไปถึงการชำระเกินกว่าค่าบริการจริง และค่าบริการอื่นๆ หลังจากใช้งานไปแล้ว

15. การยกเลิกการใช้บริการ สามารถทำได้โดยแจ้งทาง DotArai ล่วงหน้า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ที่หรือแฟกซ์คำขอยกเลิกการใช้บริการมาที่ 0-2564-8039 โดยคุณจะต้องมีข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้บริการ ที่ทำการแจ้งเมื่อทำการสั่งซื้อในตอนขอใช้บริการ เพื่อที่จะยกเลิกการใช้งาน

16. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า การบริการอาจมีเหตุขัดข้องบ้างจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งไม่อาจควบคุมได้ และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุขัดข้องนั้น อาจยากที่จะหาต้นเหตุ หรือกู้คืน ดังนั้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่าDotArai จะไม่ชดใช้ค่าเสียหาย หรือคืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

17. ผู้ใช้บริการยอมรับที่จะตรวจสอบ Virus ทุกประเภท หรือไฟล์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบบนพื้นที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ หาก DotArai พบว่าเว็บไซต์ของท่านมีการแพร่ระบาดของ Virus หรือสิ่งที่เป็นอันตรายใดๆอยู่ DotArai มีสิทธิที่จะแจ้งให้ทราบเพื่อตักเตือน หรือระงับการให้บริการชั่วคราว หากผู้ใช้บริการยังคงเพิกเฉย DotArai สามารถยกเลิกการให้บริการโดยถาวรได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

18. ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบพื้นที่ใช้งาน (Disk Space) และอัตราการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เป็นประจำสม่ำเสมอ เมื่อใดก็ตามที่มีการใช้พื้นที่ หรืออัตราการรับส่งข้อมูล เกินกว่าจำนวนที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละ Package ที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดเว็บไซต์ของท่านชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการชำระเงินในการเปลี่ยน Package เพื่อเพิ่มเติมพื้นที่ใช้งาน (Disk Space) และอัตราการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) หรือเข้าสู่รอบการใช้บริการเดือนถัดไปอีกครั้งหนึ่ง และมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม หากมีการใช้งานเกินกว่าข้อตกลง

19. DotArai มีฝ่ายเทคนิคคอยให้บริการแก้ปัญหาทุกวัน ในเวลาทำการ ยกเว้นวันหยุดของทาง DotArai ซึ่งผู้ใช้งานสามารถติดต่อโดยส่งอีเมล์มาที่ SUPPORT(AT)DotArai.CO.TH หรือ โทรศัพท์มาที่เลขหมาย 02-105-4134, 02-564-8038

20. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ทำการส่งคำถามที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือคำถามเดียวกันซ้ำหลาย ๆ ครั้ง (Spamming) มายัง DotArai

21. การแจ้งเตือนและภาคทัณฑ์:
21.1. DotArai ไม่มีภาระรับผิดชอบใดๆ ต่อกิจกรรมที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้กระทำขึ้น หากมีการละเมิดกฎการใช้ใดๆ และก่อให้เกิดความเสียหาย
21.2. การละเมิดกฎครั้งที่ 1: ผู้ใช้บริการที่ DotArai ได้พิจารณาแล้วว่ามีการละเมิดกฎการใช้งาน จะได้รับอีเมล์แจ้งเตือน และระงับการให้บริการต่อผู้ใช้บริการรายนั้นชั่วคราว ซึ่งผู้ใช้บริการ จะต้องทำการแก้ไขข้อมูลที่ผิดข้อสัญญาให้ถูกต้อง และการแจ้งเตือนนั้นถือเป็นการทำสัญญากับผู้ใช้บริการ เพื่อมิให้เกิดการละเมิดกฎในครั้งต่อไป
21.3. การละเมิดกฎครั้งที่ 2: ผู้ใช้บริการที่ได้กระทำการละเมิดกฎการใช้เป็นครั้งที่ 2 DotArai จะยกเลิกการให้บริการต่อผู้ใช้บริการนั้นโดยทันที โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

22. การระงับหรือยกเลิกการให้บริการ:
22.1. DotArai มีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการชั่วคราวหรือยกเลิกการให้บริการกับลูกค้าที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีการกระทำการ หรือกำลังจะกระทำการละเมิดกฎการใช้ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ หาก DotArai ตรวจพบการกระทำการที่ไม่เหมาะสมนั้น ระบบการใช้งานของผู้ใช้บริการจะถูกระงับลงทั้งหมด จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น ซึ่งทาง DotArai สามารถทำการล้างข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ DotArai อาจแจ้งให้ผู้ใช้บริการทำการแก้ไขการกระทำดังกล่าว หากผู้ใช้บริการไม่ให้ความร่วมมือ DotArai มีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดๆ อีก

23. DotArai มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการ และนโยบายต่างๆ ได้ทุกเมื่อ ซึ่งผู้ใช้บริการทุกประเภท ได้แก่ ผู้ใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ และ การจดทะเบียนโดเมน ของ DotArai จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ และนโยบายทั้งหมด

24. ค่าปรับ:
24.1. ผู้ใดที่กระทำการละเมิดกฎการใช้งานและเงื่อนไขการให้บริการของ DotArai และทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือบุคคลที่สาม ผู้นั้นจะต้องทำการชดใช้ค่าเสียหายต่อ DotArai หรือต่อผู้เสียหายตามที่ DotArai หรือผู้เสียหายนั้นเรียกร้อง รวมทั้งค่าธรรมเนียมการดำเนินการสอบสวน

25. ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลปัจจุบันของท่านเพื่อการติดต่อ และต้องแจ้งต่อ DotArai หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์ และการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่พึงใช้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่อยู่ในระบบเครือข่ายที่ DotArai บริการให้แต่เพียงผู้เดียว DotArai ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ต่อเนื้อหา และการกระทำใดๆ ที่อยู่ใน Server ในส่วนของผู้ใช้บริการ