ภาษาไทย English
 แจ้งขอใบเสร็จ
ชื่อผู้เสียภาษี: บริษัท ดอท อะไร จำกัด

ที่อยู่ : 131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216  ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135548011218
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0135548011218

กรุณาส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ตามที่อยู่ด้านบน ดอทอะไรจะส่งใบเสร็จและใบกำกับภาษีให้กับท่าน เมื่อได้รับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริการ

โดเมน
พื้นที่เว็บไซต์
ตัวแทนซื้อขาย
Back Order
Google Apps
SSL Service
ตารางราคา
Whois

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ข้อดี
อินเทอร์เน็ตภิบาล
ข้อตกลงการใช้บริการ
ข่าวสารดอทอะไร

พาร์ทเนอร์

การสมัคร
รายชื่อ

วิธีชำระเงิน

ผ่านธนาคาร
บัตรเครดิต
แจ้งขอใบเสร็จ

ติดต่อเรา


Copyright @ 2021 DotArai.com, All Rights Reserved.
หมายเลขทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ : 0135548011218

บริษัท ดอท อะไร จำกัด
131 หมู่ 9 ห้อง INC1-216 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร: 0-2105-4134 แฟกซ์: 0-2105-4134 Ext. 9 ไลน์ @dotarai อีเมล:

2C2P Cash and Card Payment Processor